Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

Thực hiện Kế hoạch số 88-KH/ĐUK ngày 19/3/2015 của Đảng ủy Khối các trường Đại học, cao đẳng Hà Nội về việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI và Hướng dẫn số 44-HD/ĐUK ngày 5/01/2015 về chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Sáng ngày 20 tháng 4 năm 2015, tại giảng đường 12, Đảng ủy Trường đại học Dược Hà Nội đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI cho toàn thể đảng viên và viên chức quản lý của Đảng bộ. Đây là Hội nghị có ý nghĩa rất quan trọng giúp viên chức quản lý, đảng viên trong Đảng bộ nắm vững những nội dung, quan điểm của Đảng trong các Nghị quyết và kết luận của Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, trên cơ sở đó tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng một cách thiết thực, hiệu quả; đồng thời hiểu rõ chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh” để tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Viết Thông,Tổng Thư ký Hội động Lý luận Trung ương đã trình bày kết quả Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), tập trung vào những điểm mới trong: Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; Dự thảo Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2011-2015) và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 05 năm (2016-2020); Dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận, thực tiển qua 30 năm đổi mới (1986 - 2016); cùng với các vấn đề thời sự được các đảng viên quan tâm. Trong quả trình giới thiệu, báo cáo viên đã lồng ghép gắn việc triển khai chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh” giúp đảng viên trong đảng bộ hiểu sâu sắc hơn.


Học tập, quán triệt các nội dung của Hội nghị Trung ương lần thứ mười khóa XI và chuyên đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” năm 2015, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ Nhà trường. Đảng ủy đề nghị các cấp ủy chi bộ tổ chức sinh hoạt hướng dẫn đảng viên tiếp tục nghiên cứu chuẩn bị ý kiến để thảo luận đóng góp vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng trong Đại hội Đảng bộ Trường lần thứ XX nhiệm kỳ 2015 – 2020 tới đây.  

IMG_2205.JPG
 PGS, TS Nguyễn Viết Thông,Tổng Thư ký Hội động Lý luận Trung ương

giới thiệu nội dungHội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) 

và chuyên đề  "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh"​.

 IMG_2207.JPG

 Quang cảnh lớp học Nghị quyết TW 10 (Khóa XI)
và chuyên đề "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh"


28-01-2016

28 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL