Học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI

Thực hiện kế hoạch của Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội về việc tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóaXI.

Ngày 11 tháng 04 năm 2013, Đảng bộ Trường Đại học Dược Hà Nội đã tổ chức cho toàn thể đảng viên và cán bộ quản lý của Nhà trường học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI. 
Đồng chí Phạm Ngọc Trưởng phòng Giáo dục chính trị tư tưởng Ban Tuyên giáo thành ủy là báo cáo viên của Hội nghị. Tại hội nghị, cán bộ, đảng viên đã được nghe giới thiệu 2 Nghị quyết và 3 kết luận quan trọng đã được thông qua tại Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) đó là: Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 31/10/2012 về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại; Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Kết luận số 49-KL/TW ngày 16/10/2012 về tình hình kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách nhà nước năm 2012, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách nhà nước năm 2013; Kết luận số 50-KL/TW ngày 29/10/2012 về Đề án “Tiếp tục sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”; Kết luận số 51- KL/TW ngày 29/10/2012 về Đề án “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”.
Thông qua việc học tập, quán triệt nội dung các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 6 (Khóa XI) giúp các cán bộ, đảng viên của đảng bộ nắm vững nội dung của các nghị quyết, kết luận, trên cơ sở đó có nhận thức đúng đắn, nâng cao trách nhiệm, quyết tâm khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần đưa Nghị quyết vào cuộc sống thiết thực, hiệu quả.
Một số hình ảnh trong buổi học Nghị quyết

Đ/c Phạm Ngọc, Trưởng phòng giáo dục chính trị tư tưởng Ban tuyên giáo thành ủy Hà Nội, giới thiệu nghị quyết TW 6 tại Đảng bộ

Cán bộ, đảng viên học tập nghị quyết Trung ương 6

Cán bộ, đảng viên học tập nghị quyết Trung ương 6


18-01-2016

39 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL