Bản hướng dẫn số: 06-HD/UBKTTW, ngày 20 tháng 6 năm 2012

​Về việc thực hiện Quy chế giám sát trong Đảng.

​​ 06 HD-UBKTTW.pdf06 HD-UBKTTW.pdf


15-08-2012

30 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL