Công văn số 1669/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2019 của Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo về thay thế Tài liệu đánh giá chất lượng CTĐT các trình độ của GDĐH ban hành kèm theo Công văn số 769/QLCL-KĐCLGD

Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 1669/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2019 kèm theo Tài liệu đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học để thay thế cho Tài liệu đánh giá chất lượng chương trình đào tạo các trình độ của giáo dục đại học kèm theo Công văn số 769/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018 về việc hướng dẫn đánh giá theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học.​

​​ CV1669 thay thế CV 769 (31.12.2019).pdfCV1669 thay thế CV 769 (31.12.2019).pdf

​​ TL hướng dẫn kèm CV 1669 thay thế CV 769 (31.12.2019).docxTL hướng dẫn kèm CV 1669 thay thế CV 769 (31.12.2019).docx


26-02-2020

365 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL