Công văn số 1668/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2019 của Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo về thay thế Bảng hướng dẫn đánh giá ban hành kèm theo Công văn số 768/QLCL-KĐCLGD

Cục Quản lý chất lượng - Bộ Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 1668/QLCL-KĐCLGD ngày 31/12/2019 kèm theo Bảng hướng dẫn đánh giá để thay thế cho Bảng hướng dẫn đánh giá kèm theo Công văn số 768/QLCL-KĐCLGD ngày 20/4/2018 về việc hướng dẫn đánh giá theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học.​​​

​​ Bảng hướng dẫn kèm CV 1668 thay thế CV 768 (31.12.2019).docxBảng hướng dẫn kèm CV 1668 thay thế CV 768 (31.12.2019).docx

​​ CV1668 thay thế CV 768 (31.12.2019).pdfCV1668 thay thế CV 768 (31.12.2019).pdf


26-02-2020

168 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL