SINH LÝ BỆNH - MIỄN DỊCH (Trình độ đại học liên thông từ trung cấp)

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT ĐÀO TẠO DƯỢC SỸ 
Trình độ đại học​

​​Tên môn học:  Sinh lý bệnh - Miễn dịch 
(Phathophysiology - immunology)
Tên học phần:  Sinh lý bệnh - Miễn dịch 
(Phathophysiology - immunology)
Bộ môn giảng dạy chính:  Y học cơ sở
Bộ môn phối hợp:  Không
Đối tượng giảng dạy chính: Sinh viên ĐH hệ liên thông từ trung cấp
Số tín chỉ: 03 ( tương đương 04 ĐVHT)
Tổng số tiết học( tính theo giờ chuẩn):
​​Tổng số​Lý thuyếtThực hành​Bài tập​​Seminar
​44​32​10​0​2

1. Mục tiêu môn học/ học phần:
- Trình bày được nguyên nhân, cơ chế bệnh sinh các rối loạn chuyển hóa và rối loạn các cơ quan trong cơ thể
- Trình bày được những khái niệm về miễn dịch học cơ bản và cơ chế của một số miễn dịch bệnh lý
- Giải thích một số hiện tượng bệnh lý của các hệ cơ quan.
2. Học phần tiên quyết:
Giải phẫu - sinh lý
3. Mô tả môn học/ học phần
Đây là môn cơ sở của ngành Dược, với nội dung 01 học phần gồm cả lý thuyết và thực hành
4. Cách lượng giá học phần:
- Kiểm tra thường xuyên: 2 lần, lượng giá bằng hình thức test hoặc câu hỏi ngắn
- Đánh giá điểm thực tập: đánh giá đạt, trong đó có 2 bài chấm điểm ngẫu nhiễn trong số 6 bài
- Thi hết học phần: theo hình thức tự luận, không sử dụng tài liệu
5. Cách tính điểm:
- Điểm kiểm tra thường xuyên:  10%
- Thực hành: 20%
- Thi hết học phần: 70%
6. Tài liệu học tập:
- Bộ môn Y học cơ sở (2017), Tài liệu học tập môn Sinh lý bệnh - Miễn dịch (tài liệu phát tay)
- Bộ môn Y học cơ sở (2017), Tài liệu thực tập môn Sinh lý bệnh - Miễn dịch (tài liệu phát tay)
7. Tài liệu tham khảo chính:
- Bộ Y tế (2011), Sinh lý bệnh và miễn dịch (Phần Sinh lý bệnh), NXB Y học 
- Bộ Y tế (2011), Sinh lý bệnh và miễn dịch (Phần Miễn dịch), NXB Y học 
- Bộ Y tế (2015), Sinh lý bệnh (Dùng cho đào tạo cử nhân điều dưỡng), NXB Giáo dục Việt Nam
- Trường Đại học Y Hà Nội (2003), Miễn dịch học, NXB Y học
- Robbin & Cotran (2010), Pathologic basic of disease, 8th Ed, Elsevier Sauder
- Stephen J McPhee, Gary D Hammer (2014), Pathophysiology of disease: an introduction to clinical medicine, 7th edition, McGrawHill


29-11-2017

87 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL