Môn Giải phẫu sinh lý K77 năm học 2023-2024

  1. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN 

Tên môn học:                    Giải phẫu - Sinh lý 

                                    (Anatomy and Physiology)

Tên học phần:                    Giải phẫu - Sinh lý 

                                    (Anatomy and Physiology)

Mã học phần:                     DHA0521034

Khoa phụ trách:                 Dược lý-Dược lâm sàng

Bộ môn giảng dạy chính:    Y học cơ sở              

Bộ môn phối hợp:              Không

Đào tạo trình độ:                Đại học 

Ngành học:                        Dược học  

Khóa học:                          2023-2024

Định hướng:                      Không

Ngôn ngữ giảng dạy:          Tiếng Việt

Số tín chỉ:                          04

Kiến thức đại cương

Kiến thức cơ sở ngành

□x

Kiến thức ngành và chuyên ngành

Bắt buộc □

Tự chọn □

Bắt buộc □x

Tự chọn □

Bắt buộc □

Tự chọn □

           

Tổng số giờ học trên lớp (tính theo giờ chuẩn):  

Tổng số 

Lý thuyết 

Bài tập 

Thực hành 

Seminar 

60 

42 

18 

Học phần tiên quyết:          Không

Học phần học trước:           Không

  1. MÔ TẢ HỌC PHẦN

          Môn học Giải phẫu-Sinh lý cung cấp kiến thức cơ sở ngành  làm nền tảng cho sinh viên học tập tốt các môn học thuộc khối kiến thức ngành và chuyên ngành như: Sinh lý bệnh-Miễn dịch, Bệnh học, Dược lý, Dược lâm sàng.

          Học phần Giải phẫu-Sinh lý là học phần bắt buộc giảng dạy cho sinh viên ngành dược học gồm 2 phần lý thuyết và thực hành. Học phần trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về cấu tạo giải phẫu, chức năng sinh lý của các hệ cơ quan trong cơ thể, đồng thời rèn luyện một số kỹ năng về tổ chức, tiến hành và viết báo cáo thực nghiệm khoa học cơ bản từ đó đề xuất được một số giải pháp cho vấn đề liên quan tới sử dụng thuốc.

  1. CHUẨN ĐẦU RA HỌC PHẦN

3.1. Chuẩn đầu ra học phần

CLO1 : Trình bày được đặc điểm giải phẫu và sinh lý của cơ thể người.

CLO2 : Vận dụng được kiến thức cơ bản về giải phẫu và sinh lý để giải thích một số hiện tượng sinh lý và mất cân bằng sinh lý của các hệ cơ quan.

CLO3: Thực hành được cấu tạo giải phẫu của các cơ quan trên tranh và mô hình; các kỹ thuật thực nghiệm trên động vật; sử dụng được hóa chất, trang thiết bị cơ bản để đảm bảo an toàn phòng thí nghiệm. Quan sát, giải thích và báo cáo kết quả thí nghiệm chính xác, trung thực.

CLO4 : Có kỹ năng làm việc nhóm và thảo luận.


04-09-2023

32 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL