Môn Sinh lý bệnh-Miễn dịch S1K1 năm học 2023-2024

  1. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN

Tên môn học:                              Sinh lý bệnh - Miễn dịch

                                                   (Pathophysiology – Immunology)

Tên học phần:                               Sinh lý bệnh - Miễn dịch

                                                     (Pathophysiology – Immunology)

Mã học phần:                               CSA0521043

Khoa phụ trách:                            Dược lý – Dược lâm sàng

Bộ môn giảng dạy chính:              Y học cơ sở            

Bộ môn phối hợp:                        Không

Đào tạo trình độ:                          Đại học

Khóa học:                                    2023-2024

Ngành học:                                 Công nghệ sinh học

Định hướng:                                 Không

Ngôn ngữ giảng dạy:                    Tiếng Việt

Số tín chỉ:                                    03         

Kiến thức đại cương

Kiến thức cơ sở ngành

x

Kiến thức ngành và chuyên ngành

Bắt buộc □

Tự chọn □

Bắt buộc  x

Tự chọn □

Bắt buộc □

Tự chọn □

           

Tổng số tiết học (tính theo giờ chuẩn): 30

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành

Bài tập

Seminar

45

33

10

0

2

Các học phần tiên quyết: Không

Các học phần học trước: Giải phẫu - Sinh lý

  1. MÔ T HC PHN

Môn học Sinh lý bệnh – Miễn dịch cung cấp kiến thức cơ sở ngành làm nền tảng giúp cho sinh viên học tập các môn thuộc khối kiến thức ngành và chuyên ngành: Bệnh học, Dược lý, Dược lâm sàng ,...

- Học phần Sinh lý bệnh – Miễn dịch là học phần tự chọn giảng dạy cho sinh viên ngành công nghệ sinh học gồm 2 phần lý thuyết và thực hành. Học phần trang bị cho người học các kiến thức cơ bản về sinh lý bệnh, cơ chế bệnh sinh của quá trình viêm, rối loạn chuyển hóa nước và điện giải, rối loạn cân bằng acid - base, rối loạn thân nhiệt, rối loạn chức năng của các hệ cơ quan: tuần hoàn, tiêu hóa, hô hấp, máu, gan mật, thận ;cung cấp các kiến thức cơ bản về miễn dịch, đặc điểm và vai trò của hệ thống miễn dịch của cơ thể và cơ chế của một số bệnh lý miễn dịch: quá mẫn, suy giảm miễn dịch, bệnh tự miễn. Đồng thời rèn luyện một số kỹ năng về tổ chức, tiến hành và viết báo cáo thực nghiệm khoa học cơ bản từ đó vận dụng lý thuyết đã được cung cấp để giải thích một số rối loạn và bệnh lý xảy ra trong một số tình huống lâm sàng và sử dụng thuốc.

  1. MỤC TIÊU HỌC PHẦN

3.1. Mục tiêu học phần

CLO1 : Trình bày được kiến thức đại cương về sinh lý bệnh-miễn dịch; nguyên nhân, cơ chế bệnh sinh, biểu hiện, hậu quả của một số rối loạn chung và rối loạn các hệ cơ quan trong cơ thể; đặc điểm, vai trò và bệnh lý của hệ miễn dịch người.

CLO2: Vận dụng được kiến thức cơ bản về Sinh lý bệnh – Miễn dịch để giải thích những rối loạn trong cơ thể.

CLO3 : Thực hành chính xác các kỹ thuật thực nghiệm Sinh lý bệnh-Miễn dịch cơ bản trên động vật. Quan sát, giải thích và báo cáo kết quả thí nghiệm chính xác, trung thực.

          CLO4 : Có kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập.


04-09-2023

20 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL