Chuyên đề Các phương pháp điều trị vô sinh K74 năm học 2023-2024

  1. THÔNG TIN VỀ HỌC PHẦN

Tên môn học:                              Các phương pháp điều trị vô sinh

                                                   (Methods of Infertility treatment)  

Tên học phần:                               Các phương pháp điều trị vô sinh

                                                   (Methods of Infertility treatment)  

Mã học phần:                               9721101

Khoa phụ trách:                           Dược lý – Dược lâm sàng

Bộ môn giảng dạy chính:              Y học cơ sở                      

Bộ môn phối hợp:                        Không

Đào tạo trình độ:                          Đại học

Ngành học:                                  Dược học

Khóa học:                                    2023-2024

Định hướng:                                

Loại học phần (bắt buộc/ tự chọn): tự chọn

Ngôn ngữ giảng dạy:                    Tiếng Việt

Số tín chỉ:                                    01  

Kiến thức đại cương

Kiến thức cơ sở ngành

Kiến thức ngành và chuyên ngành

x

Bắt buộc □

Tự chọn □

Bắt buộc □

Tự chọn □

Bắt buộc □

Tự chọn x

           

Tổng số tiết học (tính theo giờ chuẩn): 15

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành

Bài tập

Seminar

15

15

0

0

0

Các học phần tiên quyết:    Giải phẫu sinh lý, Sinh lý bệnh-Miễn dịch, Bệnh học, Hóa sinh, Vi sinh-Ký sinh

  1. MÔ TẢ HỌC PHẦN

  Chuyên đề này trang bị cho người học kiến thức cơ bản về vô sinh. Chuyên đề được xây dựng thành 2 phần: Phần 1: đại cương về vô sinh: định nghĩa, phân loại, nguyên nhân, và các biện pháp dự phòng vô sinh. Phần 2: các thuốc dùng trong điều trị vô sinh và một số biện pháp điều trị vô sinh.

  1. MỤC TIÊU HỌC PHẦN

3.1. Chuẩn đầu ra học phần

CLO1: Phân tích được định nghĩa, nguyên nhân và các biện pháp dự phòng vô sinh.

CLO2: Phân tích được các thuốc dùng trong điều trị vô sinh và một số biện pháp điều trị vô sinh trên một số tình huống lâm sàng.

CLO3: Có kỹ năng làm việc độc lập.


04-09-2023

4 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL