GIẢI PHẪU - SINH LÝ (Trình độ Đại học hệ liên thông từ trung cấp)

To navigate through the Ribbon, use standard browser navigation keys. To skip between groups, use Ctrl+LEFT or Ctrl+RIGHT. To jump to the first Ribbon tab use Ctrl+[. To jump to the last selected command use Ctrl+]. To activate a command, use Enter.

Title

GIẢI PHẪU - SINH LÝ (Trình độ đại học hệ liên thông từ trung cấp)

DescriptionNews

​CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT ĐÀO TẠO DƯỢC SỸ
Trình độ Đại học

ImageNews

ContentNews

Tên môn học:  Giải phẫu - Sinh lý 
 (Human Anatomy and Physiology)
Tên học phần:  Giải phẫu - Sinh lý 
 (Human Anatomy and Physiology)
Bộ môn giảng dạy chính: Y học cơ sở
Bộ môn phối hợp: Không
Đối tượng giảng dạy:  Sinh viên hệ văn bằng hai
Số tín chỉ:  03 (tương đương 04 ĐVHT)
Tổng số tiết học (tính theo giờ chuẩn):
​Tổng số​Lý thuyết​Thực hành​Bài tập​Seminar
4432​14​0​0
1. Mục tiêu môn hoc/học phần:
Sau khi học xong môn học này, sinh viên có khả năng:
- Trình bày được cấu tạo giải phẫu, chức năng sinh lý của các hệ cơ quan trong cơ thể.
- Vận dụng kiến thức đã học để giải thích được một số hiện tượng sinh lý và mất cân bằng sinh lý của các hệ cơ quan.
- Thực hiện được một số thao tác thực hành cơ bản minh họa cho lý thuyết và giải thích một số kết quả thí nghiệm
2. Học phần tiên quyết: Không
3. Mô tả môn học/học phần:
Đây là môn cơ sở của ngành Dược, với nội dung 01 học phần gồm cả lý thuyết và thực hành
4. Cách lượng giá học phần:
Kiểm tra thường xuyên: 2 lần, lượng giá bằng hình thức test hoặc câu hỏi ngắn
- Đánh giá lấy điểm thực tập: đánh giá đạt, trong đó có 2 bài chấm điểm ngẫu nhiên trong số 7 bài
- Thi hết học phần: theo hình thức tự luận, không được sử dụng tài liệu
5. Cách tính điểm:
- Điểm kiểm tra thường xuyên: 10%
- Thực tập: 20%
- Thi hết học phần:  70%
6. Tài liệu học tập:
- Bộ Y tế (2009) tái bản năm 2006, Giải phẫu - Sinh lý Người, NXB Giáo dục Việt Nam.
- Trường Đại học Dược Hà Nội (2016), Thực tập sinh lý, Thư viện Trường Đại học Dược Hà Nội
7. Tài liệu tham khảo chính:
- Bộ Y tế (2017), Sinh lý học (sách đào tạo bác sỹ đa khoa), NXB  Y học
- Trường Đại học Y Hà Nội (2006), Giải phẫu Người, NXB Hà Nội
- Trường ĐH Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh (2011), Bài giảng Giải phẫu học, tập 1, NXB Y học
- Trường ĐH Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh (2011), Bài giảng Giải phẫu học, tập 2, NXB Y học
Trường ĐH Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh (2016), Sinh lý học y khoa, NXB Y học
- Bộ môn Sinh lý học Trường ĐH Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh (2013), Giải trình thực tập Sinh lý học
- Guyton & Hall (2015), Textbook of Medical Physiology, 12th edition, Elservier Sauders 
- Michael McKinley, Valerie Dean O'Loughlin (2011), Human anatomy, 3rd edition, McGraw - Hill Companies
- Lauralee - Sherwood (2012), Fundermentals of human physiology, 4th edition, Copyrighted Material
- Elaine N.Marieb and Katja Hoehn (2007), Human anatomy and physiology, 7th Edition
- William F. Ganong (2012), Review of Medical Physiology, 24th edition, McGraw - Hill Companies
- Gerard J tortora (2012), Principles of anatomy and physiology, 13th ed (1,2), John Wiley&son

AuthorNews

CreatedDate

27/11/2017

SourceNews

ShowDescription

Yes

ShowImage

Yes

FocusNews

No

EventNews

Publishingnews

No
Approval StatusApproved 
 
Content Type: News Item
Created at 28/11/2017 1:49 CH by y hoc co soNo presence information
Last modified at 28/11/2017 1:50 CH by y hoc co soNo presence information


29-11-2017

103 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL