Danh sách giảng viên Bộ môn Vật lý

Bộ môn Vật lý có 01 Trưởng Bộ môn, 01 Trợ lý giáo vụ và 03 giảng viên.

THÔNG TIN GIẢNG VIÊN BỘ MÔN VẬT LÝ

     

   

     

       TS.  Nguyễn Đức Thiện

      Trưởng Bộ môn, Giảng viên

      Giảng dạy Vật lý đại cương

      Nghiên cứu: lý thuyết và ứng dụng vật lý

     

     ThS.  Trần Thị Huyền

     Giảng viên

     Giảng dạy Vật lý đại cương

     Nghiên cứu: lý thuyết và ứng dụng vật lý

 

     

     ThS.  Nguyễn Anh Vũ

     Giảng viên

     Giảng dạy Vật lý đại cương

     Nghiên cứu: lý thuyết và ứng dụng vật lý

   

 

     ThS.  Lý Công Thành

     Giảng viên

     Giảng dạy Vật lý đại cương

     Nghiên cứu: lý thuyết và ứng dụng vật lý

 

   

      ThS.  Nguyễn Thị Hồng Đức

     Trợ lý giáo vụ, Giảng viên.

     Giảng dạy Vật lý đại cương

     Nghiên cứu: lý thuyết và ứng dụng vật lý

 


VL-HUP - 05-12-2022

426 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL