Vật lý đại cương 2 - ngành Dược - 2021

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT

Tên môn học:

Tên học phần:

Mã học phần:

Bộ môn giảng dạy chính:

Bộ môn phối hợp:

Đào tạo trình độ:

Ngành học:

Định hướng:

Loại học phần:

Số tín chỉ:

Vật lý (Physics)

Vật lý đại cương 2 (General Physics 2)

25

Vật lý- Hoá lý

Không

Đại học

Dược học

Bắt buộc

02

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành

Bài tập

Seminar

30

20

10

0

0

Các học phần tiên quyết: Toán xác suất thống kê, Vật lý đại cương 1.

2. MÔ TẢ HỌC PHẦN

Học phần Vật lý đại cương 2 cung cấp kiến thức cơ bản trong các phần quang học, vật lý hạt nhân thường được sử dụng để xác định các tính chất vật lý của các chế phẩm dược học. Phần lý thuyết đề cập đến các định nghĩa, công thức, định luật và các ứng dụng. Phần thực tập người học được đo, vận dụng các phương pháp phân tích để xác định các đại lượng vật lý cơ bản như chiết suất, góc quay cực, độ hấp thụ, độ truyền qua, kích thước tiểu phẩn.

3. MỤC TIÊU HỌC PHẦN

- Trình bày được các định luật cơ sở của quang hình học, các dụng cụ quang học. Hiểu và vận dụng được các khái niệm cơ bản về kích thước tiểu phân, ứng dụng, phép đo bằng kính hiển vi quang học và hiển vi điện tử.

- Trình bày được các khái niệm, định luật về phân cực ánh sáng, hấp thụ ánh sáng, nhiễu xạ tia Röntgen và ứng dụng trong dược học.

- Trình bày được các khái niệm về phóng xạ và ứng dụng của các hiện tượng này trong dược học.

- Trình bày được các khái niệm cơ bản về laser và ứng dụng của laser trong ngành dược.

- Trình bày được các nguyên tắc, phương pháp và ứng dụng của phân tích nhiệt trong phân tích các nguyên vật liệu, dược phẩm, hóa phẩm.

- Người học đo được và biết sử dụng phương pháp phân tích số liệu để xác định một số đại lượng vật lý dùng trong dược học như chiết suất, năng suất quay cực, góc quay cực, phổ hấp thụ, hệ số hấp thụ phân tử, kích thước tiểu phân, đồ thị phân bố kích thước tiểu phân. 

4. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN

Hình thức

[1]

Tiêu chí đánh giá

[2]

Chuyên cần

Đi học đầy đủ ³ 80% buổi học.

Kiểm tra thường xuyên/ Bài tiểu luận

Thực hiện 1 bài kiểm tra thường xuyên, thời gian 15 phút.

Thực hành

Sinh viên phải tham gia và đạt c5 bài thực hành (điểm thực tập > 5; thang điểm lượng giá cho bài thực hành: chấp hành nội qui = 10%; chuẩn bị bài = 15%; thao tác = 25%; kết quả và báo cáo = 50%).

Thi hết học phần

Bài thi hết học phần theo nội dung học phần đã công bố

[1]: Các thành phần đánh giá của học phần

[2]: Tiêu chí đánh giá đạt/ không đạt như thế nào

5. PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN

Hình thức

[1]

Nội dung

[2]

Tỷ lệ (%)

[3]

CĐRHP

[4]

Chuyên cần

Điểm danh trong các buổi học. Sinh viên có mặt được 10 điểm trong buổi học đó. Điểm chuyên cần sẽ tính trung bình trên tất cả các buổi học.

10

Kiểm tra thường xuyên/ Bài tiểu luận

1 bài kiểm tra báo trước.

10

Thực hành

Cả 5 bài thực hành phải đạt.

Chấm điểm2 trong 5 bài thực hành (thang điểm lượng giá cho bài thực hành: chấp hành nội qui = 10%; chuẩn bị bài = 15%; thao tác = 25%; kết quả và báo cáo = 50%).

20

Thi hết học phần

1 bài.

Thi tự luận (60 phút, không sử dụng tài liệu).

60

6. TÀI LIỆU HỌC TẬP

- Phạm Thị Cúc, Tạ Văn Tùng (2008). Vật lý đại cương (dùng cho đào tạo dược sĩ đại học), Bộ Y tế, Nhà xuất bản giáo dục, Hà Nội.

- Bộ môn Vật lý – Hoá lý (2011), Bài giảng Vật lý đại cương 2, Trường Đại học Dược Hà Nội.

- Bộ môn Vật lý – Hoá lý (2008), Giáo trình thực tập vật lý, Trường Đại học Dược Hà Nội.

- Bộ môn Vật lý – Hoá lý (2011), Tài liệu thực tập Vật lý đại cương 2, Trường Đại học Dược Hà Nội.

7. TÀI LIỆU THAM KHẢO CHÍNH

- Lương Duyên Bình (chủ biên) (2015), Vật lý đại cương (tập 1, 2, 3), NXB Giáo dục.

- Lương Duyên Bình (chủ biên) (2015), Bài tập vật lý đại cương (tập 1, 2, 3), NXB Giáo dục.

- David Haliday, Rebert Resnick (2014),Fundamental of physics, 10th Edison, NXB Wiley.

- Young & Freedman (2014), University Physics with Moderm Physics, 13th Edition, NXB Pearson.

- Patrick J.Sinko. Martin’s Physical and Pharmaceutical Sciences, 6th Edition, NXB Lippincott Willams &Wilkins, 2006.

Hà Nội, ngày tháng năm

TRƯỞNG BỘ MÔN

HIỆU TRƯỞNG


31-05-2022

233 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL