Đề cương tóm tắt HP Vật lý đại cương 2 (ngành Hóa Dược)

Học phần Vật lý đại cương 2 ngành Hóa Dược: - 02 tín chỉ (20 tiết lý thuyết, 10 tiết thực tập) - học ở học kỳ II năm 1. - lượng giá bằng Trắc nghiệm khách quan.

BỘ Y TẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT ĐÀO TẠO CỬ NHÂN HÓA DƯỢC

Trình độ Đại học

  1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT

Tên học phần:

Đào tạo trình độ:

Ngành học:

Loại học phần:

Số tín chỉ:

Vật lý đại cương 2 (General Physics 2)

Đại học

Hóa dược

Bắt buộc

02

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành

Bài tập

Seminar

30

20

10

0

0

           

Các học phần tiên quyết: Toán xác suất thống kê, Vật lý đại cương 1.

  1. 2. MÔ TẢ HỌC PHẦN

Học phần Vật lý đại cương 2 cung cấp kiến thức cơ bản trong các phần quang học, vật lý hạt nhân thường được sử dụng để xác định các tính chất vật lý của các chế phẩm hóa dược học. Phần lý thuyết đề cập đến các định nghĩa, công thức, định luật và các ứng dụng. Phần thực tập người học được đo, vận dụng các phương pháp phân tích để xác định các đại lượng vật lý cơ bản như chiết suất, góc quay cực, độ hấp thụ, độ truyền qua, kích thước tiểu phẩn.

  1. MỤC TIÊU HỌC PHẦN

- Trình bày được các định luật cơ sở của quang hình học, các dụng cụ quang học. Hiểu và vận dụng được các khái niệm cơ bản về kích thước tiểu phân, ứng dụng, phép đo bằng kính hiển vi quang học và hiển vi điện tử.

- Trình bày được các khái niệm, định luật về phân cực ánh sáng, hấp thụ ánh sáng, nhiễu xạ tia Röntgen và ứng dụng trong dược học.

- Trình bày được các khái niệm về phóng xạ và ứng dụng của các hiện tượng này trong dược học.

- Trình bày được các khái niệm cơ bản về laser và ứng dụng của laser trong ngành dược.

- Trình bày được các nguyên tắc, phương pháp và ứng dụng của phân tích nhiệt trong phân tích các nguyên vật liệu, dược phẩm, hóa phẩm.

- Người học đo được và biết sử dụng phương pháp phân tích số liệu để xác định một số đại lượng vật lý dùng trong dược học như chiết suất, năng suất quay cực, góc quay cực, phổ hấp thụ, hệ số hấp thụ phân tử, kích thước tiểu phân, đồ thị phân bố kích thước tiểu phân. 

 TÀI LIỆU HỌC TẬP 

- Phạm Thị Cúc, Tạ Văn Tùng (2008). Vật lý đại cương (dùng cho đào tạo dược sĩ đại học), Bộ Y tế, Nhà xuất bản giáo dục, Hà Nội.

- Bộ môn Vật lý – Hoá lý (2011), Bài giảng Vật lý đại cương 2, Trường Đại học Dược Hà Nội.

- Bộ môn Vật lý – Hoá lý (2008), Giáo trình thực tập vật lý, Trường Đại học Dược Hà Nội.

- Bộ môn Vật lý – Hoá lý (2011), Tài liệu thực tập Vật lý đại cương 2, Trường Đại học Dược Hà Nội.

TÀI LIỆU THAM KHẢO CHÍNH

- Lương Duyên Bình (chủ biên) (2015), Vật lý đại cương (tập 1, 2, 3), NXB Giáo dục.

- Lương Duyên Bình (chủ biên) (2015), Bài tập vật lý đại cương (tập 1, 2, 3), NXB Giáo dục.

- David Haliday, Rebert Resnick (2014), Fundamental of physics, 10th Edison, NXB Wiley.

- Young & Freedman (2014), University Physics with Moderm Physics, 13th Edition, NXB Pearson.

- Patrick J.Sinko. Martin’s Physical and Pharmaceutical Sciences, 6th Edition, NXB Lippincott Willams &Wilkins, 2006.

 

Hà Nội, ngày      tháng      năm

TRƯỞNG BỘ MÔN

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Phu lục: Danh sách giảng viên tham gia giảng dạy

TT

Họ và tên

Số điện thoại

Email

1

Nguyễn Đức Thiện

TS

thiennd@hup.edu.vn

2

Trần Thị Huyền

ThS

huyentt@hup.edu.vn

3

Nguyễn Anh Vũ

ThS

vuna@hup.edu.vn

4

Lý Công Thành

ThS

thanhlc@hup.edu.vn

5

Nguyễn Thị Hồng Đức

ThS

ducnth@hup.edu.vn

 

 

 

 

 

 

Tệp đính kèm:

Vly dai cuong 2 (nganh Hoa duoc -web).pdf


01-08-2022

223 2 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL