Đề cương Tóm tắt Học phần Vật lý ứng dụng

Học phần Vật lý ứng dụng - giảng dạy cho SV ngành dược năm thứ 1. - 03 tín chỉ (31 tiết lý thuyết, 14 tiết thực tập). - đánh giá bằng thi Trắc nghiệm khách quan.

BỘ Y TẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DƯỢC HÀ NỘI

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

GIỚI THIỆU HỌC PHẦN VẬT LÝ ỨNG DỤNG

 

  1. THÔNG TIN TỔNG QUÁT

Tên môn học:                              Vật lý Physics

Tên học phần:                               Vật lý ứng dụng (Applied of Physics for Pharmacy)

Đào tạo trình độ:                          Đại học

Ngành học:                                  Dược học

Loại học phần (bắt buộc/ tự chọn): Bắt buộc.      Số tín chỉ:     03

Tổng số tiết học (tính theo giờ chuẩn):

Tổng số

Lý thuyết

Bài tập

Thực hành

Seminar

45

31

0

14

0

  1. MÔ TẢ HỌC PHẦN

Học phần Vật lý ứng dụng cung cấp kiến thức cơ bản trong các phần cơ học chất lỏng và lưu biến học, đặc tính nhiệt động lực của chất lỏng, sóng siêu âm và ứng dụng, quang hình học và hiển vi điện tử, quang học sóng (phân cực, nhiễu xạ, hấp thụ), vật lý hạt nhân và phóng xạ, phân tích nhiệt và các phương pháp quang phổ. Phần lý thuyết là các khái niệm, định nghĩa, công thức xác định các đại lượng, các định luật vật lý và đặc biệt là các ứng dụng để xác định các tính chất vật lý của các nguyên liệu và chế phẩm trong sản suất, nghiên cứu khoa học và tư vấn sử dụng. Trong phần thực hành, người học được đo, được vận dụng các phương pháp phân tích để xác định các đại lượng vật lý cơ bản như hệ số nhớt, hệ số sức căng mặt ngoai, chiết suất, góc quay cực riêng và góc quay cực, nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi, phổ hấp thụ và hệ số hấp thụ phân tử, kích thước và phân bố kích thước tiểu phân.

  1. MỤC TIÊU HỌC PHẦN

- Trình bày được các định luật cơ bản của quang hình học, các ứng dụng trong khoa học dược. Hiểu và vận dụng được các khái niệm cơ bản về kích thước tiểu phân, ứng dụng, phép đo bằng kính hiển vi quang học và hiển vi điện tử.

- Trình bày được các khái niệm, định luật về phân cực ánh sáng, hấp thụ ánh sáng, nhiễu xạ ánh sáng và nhiễu xạ tia Röntgen và ứng dụng trong dược học.

- Trình bày được bản chất, sự hình thành và các tính chất của các phổ hấp thụ UV-Vis, huỳnh quang, hồng ngoại, Raman. Trình bày được một số ứng dụng phổ biến của các phổ này trong khoa học dược.

- Trình bày được những khái niệm cơ bản về cơ học chất lỏng, chất lỏng Newton và phi Newton, các thông số lưu biến đặc trưng của chất lỏng. Trình bày được các đặc tính nhiệt động lực của chất lỏng, các đặc trưng của sóng siêu âm và ứng dụng trong khoa học dược phẩm.

- Trình bày được các nguyên tắc, phương pháp và ứng dụng của phân tích nhiệt trong phân tích các nguyên vật liệu như tá dược và dược chất, dược phẩm, hóa phẩm.

- Trình bày được các khái niệm, phương trình về phân rã phóng xạ và ứng dụng trong y dược. Hiểu được cách đo, ghi và an toàn bức xạ. Hiểu và nêu được cách sản xuất thuốc phóng xạ và bảo quản.

- Thực hành đo được và phân tích được một số đại lượng vật lý rất đặc trưng trong dược học như độ nhớt và sức căng, nhiệt độ nóng chảy, nhiệt độ sôi và tỷ trọng chất lỏng, chiết suất, năng suất quay cực riêng và góc quay cực, phổ hấp thụ và hệ số hấp thụ phân tử, kích thước và phân bố kích thước tiểu phân.

 TÀI LIỆU HỌC TẬP

  1. Phạm Thị Cúc, Tạ Văn Tùng (2008). Vật lý đại cương (dùng cho đào tạo dược sĩ đại học), Bộ Y tế, Nhà xuất bản giáo dục, Hà Nội.
  2. Bộ môn Vật lý – Hoá lý (2011), Bài giảng Vật lý đại cương 2, Trường Đại học Dược Hà Nội.
  3. Bộ môn Vật lý – Hoá lý (2011), Tài liệu thực tập Vật lý đại cương 2, Trường Đại học Dược Hà Nội.

TÀI LIỆU THAM KHẢO CHÍNH

  1. Young & Freedman (2014), University Physics with Modern Physics, 13th Edition, NXB Pearson.
  2. Patrick J.Sinko. Martin’s Physical and Pharmaceutical Sciences, 6th Edition, NXB Lippincott Willams & Wilkins, 2006.
  3. Trần Đại Lâm, Nguyễn Tuấn Dung, Nguyễn Lê Huy, Lê Viết Hải (2017), Các phương pháp phân tích hóa lý vật liệu, NXB Khoa học tự nhiên và công nghệ.

 

                    

Hà Nội, ngày      tháng      năm

TRƯỞNG BỘ MÔN

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hải Nam

 

 

Phụ lục: Danh sách giảng viên tham gia giảng dạy

TT

Họ và tên

Học vị

Email

1

Nguyễn Đức Thiện

TS

thiennd@hup.edu.vn

2

Trần Thị Huyền

ThS

huyentt@hup.edu.vn

3

Nguyễn Anh Vũ

ThS

vuna@hup.edu.vn

4

Lý Công Thành

ThS

thanhlc@hup.edu.vn

5

Nguyễn Thị Hồng Đức

ThS

ducnth@hup.edu.vn

 

Tệp đính kèm:

Vat ly ung dụng (nganh duoc-web).pdf


01-08-2022

463 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL