Mô tả tóm tắt học phần Cơ sở lý thuyết hoá hữu cơ-hệ cử nhân Hóa Học

Năm học 2021-2022 Năm học 2022-2023 Năm học 2023-2024
  Môn học hệ thống hóa, hướng dẫn sinh viên tìm hiểu và vận dụng các kiến thức về các quá trình tổng hợp trong lĩnh vực hóa hữu cơ. Đây là môn học cơ sở ngành giúp sinh viên có thể dễ dàng tiếp thu kiến thức của các môn học chuyên ngành cũng như giúp sinh viên ứng dụng các kiến thức của môn học trong nghề nghiệp sau này. Môn học hệ thống hóa, hướng dẫn sinh viên tìm hiểu và vận dụng các kiến thức về các quá trình tổng hợp trong lĩnh vực hóa hữu cơ. Đây là môn học cơ sở ngành giúp sinh viên có thể dễ dàng tiếp thu kiến thức của các môn học chuyên ngành cũng như giúp sinh viên ứng dụng các kiến thức của môn học trong nghề nghiệp sau này.


29-05-2024

8 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL