Mô tả tóm tắt học phần Hoá học cá hợp chất cao phân tử-Hệ Cử nhân Hóa Học

Năm học 2021-2022 Năm học 2022-2023 Năm học 2023-2024
Môn học này trang bị cho sinh viên có kiến thức cơ bản và hiện đại về cấu trúc, danh pháp, phân loại, đặc tính, phương pháp điều chế, các hoá tính của các hợp chất cao phân tử có nguồn gốc thiên nhiên cũng như tổng hợp.  Môn học cũng cung cấp cho sinh viên các kiến thức về ứng dụng của hợp chất cao phân tử trong cuộc sống, trong lĩnh vực dược, y sinh và một số lĩnh vực khác. Môn học này trang bị cho sinh viên có kiến thức cơ bản và hiện đại về cấu trúc, danh pháp, phân loại, đặc tính, phương pháp điều chế, các hoá tính của các hợp chất cao phân tử có nguồn gốc thiên nhiên cũng như tổng hợp.  Môn học cũng cung cấp cho sinh viên các kiến thức về ứng dụng của hợp chất cao phân tử trong cuộc sống, trong lĩnh vực dược, y sinh và một số lĩnh vực khác. Môn học này trang bị cho sinh viên có kiến thức cơ bản và hiện đại về cấu trúc, danh pháp, phân loại, đặc tính, phương pháp điều chế, các hoá tính của các hợp chất cao phân tử có nguồn gốc thiên nhiên cũng như tổng hợp.  Môn học cũng cung cấp cho sinh viên các kiến thức về ứng dụng của hợp chất cao phân tử trong cuộc sống, trong lĩnh vực dược, y sinh và một số lĩnh vực khác.


29-05-2024

6 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL