ĐỀ CƯƠNG TÓM TẮT HỌC PHẦN HÓA HỮU CƠ ĐÀO TẠO DƯỢC SĨ - TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HỆ LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG

Tên môn học: Hoá hữu cơ (Organic chemistry)

Tên học phần: Hoá hữu cơ (Organic chemistry)

Bộ môn giảng dạy chính: Hóa hữu cơ

Bộ môn phối hợp: Không

Đối tượng giảng dạy: SV ĐH hệ liên thông từ Cao đẳng

Số tín chỉ: 02 (tương đương 03 ĐVHT)

Tổng số tiết học (tính theo giờ chuẩn):

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành

Bài tập

Seminar

33

21

12

0

0


  • ​​​​Mục tiêu môn học/ học phần:

- Gọi được tên các hợp chất hữu cơ thuộc các hoá chức trong học phần

- Trình bày được các loại đồng phân của các hợp chắt hữu cơ thuộc các hoá chức trong học phần.

- Trình bày được các phương pháp điều chế chính của các hoá chức hữu cơ học trong học phần.

- Trình bày được các hoá tính và các phản ứng định tính chính của các hoá chức hữu cơ học trong học phần

  • Học phần tiên quyết:

Hoá đại cương vô cơ

  • Mô tả môn học/ học phần:

Hóa hữu cơ gồm 2 phần lý thuyết và thực hành. Lý thuyết Hóa hữu cơ giúp sinh viên có kiến thức cơ bản về cấu trúc, danh pháp, tính chất,.. của các nhóm hợp chất hữu cơ quan trọng như alcol, thiol, aldehyd-ceton, acid carboxylic, amin, dị vòng,... Phần thực hành Hóa hữu cơ cung cấp cho sinh viên một số kỹ thuật cơ bản trong thực hành hóa hữu cơ, bao gồm: kỹ năng xác định một số hằng số vật lý cơ bản của hợp chất hữu cơ cơ bản, kỹ năng tiến hành thực nghiệm định tính một số hoá chức hữu cơ cơ bản.

  • Cách đánh lượng giá học phần:

- Kiểm tra thường xuyên: 2 bài không báo trước để kết hợp đánh giá chuyên cần.

- Đánh giá 1/6 bài thực hành theo tiêu chí:

+ Test lượng giá: 20 %

+ Kỹ năng thực hành: 60 %

+ Tác phong, thái độ: 20%

Bài thực hành lấy điểm: “Tổng hợp 1 thuốc điển hình-Aspirin”

Với các bài thực tập khác, Bộ môn Hoá hữu cơ chỉ đánh giá sinh viên có làm đạt bài thực tập hay không, không lấy điểm. Sinh viên có 1 bài thực tập không đạt thì toàn bộ điểm thực tập của học phần đó là điểm 3,9 (ba phẩy chín điểm).

- Thi hết học phần: theo hình thức tự luận không sử dụng tài liệu

  • Cách tính điểm:

- Kiểm tra thường xuyên: 20%

- Thực hành: 20%

- Thi hết học phần: 60%

  • Tài liệu học tập: 

- Bộ Y tế (2017), Hóa học hữu cơ, NXB Y học, tập 1.

- Bộ Y tế (2015), Hóa học hữu cơ, NXB Y học, tập 2.

- Bộ môn Hóa hữu cơ (2016), Thực tập Hóa hữu cơ, Trường ĐH Dược.

- Bộ Y tế (2012), Câu hỏi trắc nghiệm Hóa hữu cơ, NXB Y học.

  • ​Tài liệu tham khảo chính:

- Thái Doãn Tĩnh (2001), Cơ sở Hóa học hữu cơ, NXB Khoa học và kỹ thuật, tập 1,2,3.

- Nguyễn Hữu Đĩnh (2003), Hóa học hữu cơ, NXB Giáo dục, tập 1,2.

- Carey, F. (2011), Organic chemistry, 8th edition, The McGraw-Hill companies.

- McMurry, Jhon (2016), Organic chemistry, 9th edition, Brook/Cole a division of Thompson learning Inc.

- Bettleheim&Landersberg (2010), Laboratory experiments for general, organic and biochemistry.

- Vogel’s Textbook of practical organic chemistry (1989), 5th edition, Longman scientific and technica.


27-11-2017

625 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL