ĐỀ CƯƠNG TÓM TẮT HỌC PHẦN HÓA HỮU CƠ 2 ĐÀO TẠO DƯỢC SĨ - TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY

Tên môn học: Hoá hữu cơ (Organic chemistry)

Tên học phần: Hoá hữu cơ 2 (Organic chemistry 2)

Bộ môn giảng dạy chính: Hóa hữu cơ

Bộ môn phối hợp: Không

Đối tượng giảng dạy: SV ĐH hệ chính qui

Số tín chỉ: 02 

Tổng số tiết học (tính theo giờ chuẩn):

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành

Bài tập

Seminar

30

18

12

0

0


  •  ​​​​​​​Mục tiêu môn học/ học phần:

- Gọi được tên các hợp chất hữu cơ theo đúng quy định danh pháp hiện hành.

- Xác định được các loại đồng phân của hợp chất hữu cơ.

- Phân tích được các hiệu ứng điện tử và hiệu ứng lập thể để giải thích, so sánh được tính acid-base, khả năng phản ứng, chiều hướng phản ứng và cơ chế phản ứng của hợp chất hữu cơ.

- Ứng dụng được các hoá tính và phương pháp điều chế của các hoá chức hữu cơ để xây dựng được quy trình tổng hợp các hợp chất hữu cơ có khả năng ứng dụng trong ngành Dược.

- Thực hiện được một số kỹ thuật cơ bản trong thực hành tổng hợp hữu cơ.​

  • Học phần tiên quyết:

Hoá đại cương vô cơ.

  • Mô tả môn học/ học phần:

Hóa hữu cơ gồm 2 phần lý thuyết và thực hành. Lý thuyết Hóa hữu cơ giúp người học có kiến thức cơ bản về cấu trúc, danh pháp, phương pháp điều chế, tính chất, ứng dụng...của các nhóm hợp chất hữu cơ quan trọng như hydroxy-acid, phenolacid, aldehyd acid, cetoacid, dẫn chất của acid carbonic, hợp chất amin, hợp chất diazoic và azoic, hợp chất màu, lipid, carbohydrat, aminoacid, peptid, hợp chất dị vòng. Phần thực hành Hóa hữu cơ cung cấp cho người học một số kỹ thuật cơ bản trong thực hành tổng hợp hữu cơ, bao gồm: kỹ năng tổng hợp hữu cơ và tổng hợp một số chất thuốc điển hình.

  • Cách lượng giá học phần:

- Kiểm tra thường xuyên 2 bài không báo trước để kết hợp đánh giá chuyên cần.

- Đánh giá 1/6 bài thực hành theo tiêu chí:

+ Test lượng giá  : 20 %

+ Kỹ năng  : 60 %

+ Tác phong, thái độ : 20%

Bài thực hành lấy điểm

+ Bài "Phản ứng amid hoá (điều chế acetanilid)”

Với các bài thực tập khác, Bộ môn Hoá hữu cơ chỉ đánh giá sinh viên có làm đạt bài thực tập hay không, không lấy điểm. Sinh viên có 1 bài thực tập không đạt thì toàn bộ điểm thực tập của học phần đó là điểm 3,9 (ba phẩy chín điểm).

- Thi hết học phần theo tự luận, không được sử dụng tài liệu.

  • Cách tính điểm:

Chuyên cần: 10%  

Kiểm tra thường xuyên: 20%

Thực tập: 20%

Thi hết học phần:  50%

  • Tài liệu học tập: 

- Bộ Y tế (2017), Hóa học hữu cơ, NXB Y học, tập 1.

- Bộ Y tế (2015), Hóa học hữu cơ, NXB Y học, tập 2.

- Bộ môn Hóa hữu cơ (2016), Thực tập Hóa hữu cơ, Trường ĐH Dược.

- Bộ Y tế (2012), Câu hỏi trắc nghiệm Hóa hữu cơ, NXB Y học.

  • ​Tài liệu tham khảo chính:

- Đặng Như Tại, Ngô Thị Thuận (2012), Cơ sở Hóa học hữu cơ, NXB giáo dục, tập 1,2.

- Thái Doãn Tĩnh (2001), Cơ sở Hóa học hóa hữu cơ, NXB KH & KT, tập 1,2,3.

- Nguyễn Hữu Đĩnh (2003), Hóa học hữu cơ, NXB giáo dục, tập 1,2.

- Carey, F. (2017), Organic chemistry, 10th edition, The McGraw-Hillcompanies.

- McMurry, Jhon (2016), Organic chemistry, 9th edition, Brook/Cole a division of Thompson learning Inc.

- Bettleheim&Landersberg (2000), Laboratory experiments for general, organic and biochemistry, 4th edition

- Vogel’s Textbook of practical organic chemistry (1989), 5th edition, Longman scientific and technical.


19-09-2019

470 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL