Lịch thi lần 2 - Học kỳ I (2010 - 2011) - Các khoá K62, K63, K64, K65, CT42, CT43, CT44, BH4, BH5, TH6

BỘ Y TẾ
TRƯỜNG ĐH DƯỢC HÀ NỘI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LỊCH THI
Học kỳ I (2010 - 2011) - Lần 2
Các khoá K62, K63, K64, K65, CT42, CT43, CT44, BH4, BH5, TH6
Thời gian thi
Khóa
Học phần thi
Chiều
15/01/2011
K63
Hoá dược 1
4,16
Chiều
15/01/2011
BH4
Ngoại ngữ chuyên ngành
15
Chiều
15/01/2011
BH5
Kinh tế dược
15
Sáng
17/01/2011
CT43
Hoá sinh 2
10
Sáng
17/01/2011
CT43
Hoá dược 1
10
Sáng
17/01/2011
CT44
Hóa phân tích 1
10
Sáng
17/01/2011
TH6
Bào chế 1
10
Chiều
17/01/2011
CT42
Bào chế 2
16
Chiều
17/01/2011
K62
Kinh tế dược
3,12,16
Chiều
17/01/2011
K62-CND
Kinh tế dược
3
Sáng
19/01/2011
K63
Hóa sinh 1
7
Chiều
19/01/2011
K62
Dược lý 2
12,17
Chiều
19/01/2011
K62-CND
Dược lâm sàng
17
Tối
19/01/2011
BH4
Kiểm nghiệm dược phẩm
4
Tối
19/01/2011
BH5
Dược xã hội học
4
Chiều
20/01/2011
K64
Ngoại ngữ 3
3,6,8,12,17
Sáng
21/01/2011
CT44
Ngoại ngữ 3
12
Sáng
21/01/2011
TH6
Quản lý dược
12
Chiều
21/01/2011
CT42
Kiểm nghiệm dược phẩm
2
Chiều
21/01/2011
CT43
Tư tưởng Hồ Chí Minh
2
Sáng
22/01/2011
K63
Vi sinh
2,3,4
Sáng
22/01/2011
K64
NL cơ bản CN Mác-Lênin 2
7,8,9,12,13
Chiều
22/01/2011
K62
Độc chất
3,4,5,7,14
Chiều
22/01/2011
K62-CND
Độc chất
14
Chiều
22/01/2011
BH4
Dược lâm sàng
10
Chiều
22/01/2011
BH5
Hoá dược 1
10
Sáng
24/01/2011
CT43
Dược lý 1
10
Sáng
24/01/2011
CT44
NL cơ bản CN Mác-Lênin 2
10
Sáng
24/01/2011
TH6
Tổ chức và quản lý y tế
10
Chiều
26/01/2011
K63
Ký sinh trùng
12,16
Tối
26/01/2011
BH5
Bệnh học cơ sở
4
Sáng
27/01/2011
K62
Tư tưởng Hồ Chí Minh
8,10
Sáng
27/01/2011
K62-CND
Tư tưởng Hồ Chí Minh
10
Chiều
27/01/2011
K64
Hóa phân tích 1
2,3,6,8
Sáng
28/01/2011
CT44
Hóa lý dược
12
Chiều
28/01/2011
CT42
Dược lâm sàng
14
Chiều
28/01/2011
CT43
Dược liệu
14
Chiều
28/01/2011
TH6
Ngoại ngữ 3
14
Sáng
14/02/2011
CT43
Dược xã hội học
10
Sáng
14/02/2011
CT44
Giải phẫu sinh lý
10
Chiều
14/02/2011
K64
Thực vật dược
3,12,16
Chiều
14/02/2011
TH6
Hoá dược - Dược lý 2
3
Sáng
15/02/2011
CT42
LT sản xuất thuốc
GĐ niêm yết sau
Sáng
15/02/2011
K63
Dược liệu 1
11,12,16
Sáng
16/02/2011
K62
Bào chế 1
12
Sáng
16/02/2011
K62-CND
Đại cương về BC và SX
12
Tối
16/02/2011
BH4
LT sản xuất thuốc
13
Tối
16/02/2011
BH5
Dược liệu 2
13
Chiều
18/02/2011
CT43
Kinh tế dược
GĐ niêm yết sau
Chiều
18/02/2011
CT44
Hoá hữu cơ 2
GĐ niêm yết sau
Sáng
19/02/2011
K64
Hoá hữu cơ 1
GĐ niêm yết sau
Sáng
19/02/2011
TH6
Giáo dục pháp luật
GĐ niêm yết sau
Chiều
19/02/2011
BH4
Bào chế 2
2
Chiều
19/02/2011
BH5
Dược lý 1
2
Chiều
19/02/2011
K62
Dược học cổ truyền
GĐ niêm yết sau
Chiều
19/02/2011
K62-CND
Dược xã hội học
GĐ niêm yết sau
Chiều
19/02/2011
K63
Bệnh học
4,5,13
Ghi chú:
* Giờ thi:Sáng bắt đầu từ 8h30; Chiều từ 14h00; Tối từ 17h30.
Người lập kế hoạch
(đã ký)
Nguyễn Thị Hải Hà
Phó Trưởng phòng Đào tạo
(đã ký)
Vũ Xuân Giang
Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2011 
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
(đã ký)
Thái Nguyễn Hùng Thu


15-08-2012

30 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL