Quyết định thu học phí, KPĐT cho học viên, sinh viên - Học kỳ II, 2015-2016

Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021;

Căn cứ vào Quy chế chi tiêu nội bộ Trường Đại học Dược Hà Nội năm 2015-2016 được ban hành kèm theo Quyết định số 1209/QĐ-DHN ngày 25/12/2015;​

Nhà trường ra Quyết định thu học phí, KPĐT học kỳ II, 2015-2016 của học viên, sinh viên như sau:

Ngoài ra, dưới đây là mức thu học phí, KPĐT dự kiến từ năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021:


03-03-2016

31 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL