Công khai dự toán ngân sách năm 2021 - đợt 5 của Trường ĐHDHN (QĐ số 414/QĐ-DHN ngày 11/06/2021)

​​Mẫu 01.QĐ-CKNS. Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 - đợt 5 của Trường ĐHDHN (QĐ số 414.QĐ-DHN ngày 11.06.2021).pdfMẫu 01.QĐ-CKNS. Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021 - đợt 5 của Trường ĐHDHN (QĐ số 414.QĐ-DHN ngày 11.06.2021).pdf


11-06-2021

33 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL