Danh sách cán bộ phòng Đảm bảo chất lượng và Khảo thí

DANH SÁCH CÁN BỘ PHÒNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VÀ KHẢO THÍ
VTAnh
PGS.TS. Vũ Trần Anh
Phó trưởng phòng
 

ThS. Kiều Thị Hồng
Phó trưởng phòng
ThS. Nguyễn Thùy Dương
Chuyên viên chính
 

ThS. Đặng Thị Hơn
Chuyên viên
ThS. Lê Thị Quỳnh Liên
Thư viện viên
 
DSĐH. Vũ Thị Kim Ngân


Thuy 5.jpg
DSĐH. Vũ Thị Thanh Thuý
KTV chính dược
 
TS. Đào Nguyệt Sương Huyền
Giảng viên chính

 


22-08-2023

72 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL