Các thủ tục giải quyết online tại phòng Công tác học viên, sinh viên - Y tế.

Điền thông tin vào link online        http://tinyurl.com/qlsvonline

  • Xin cấp giấy xác nhận sinh viên
  • Xin thực tập bù
  • Xin nghỉ học


12-12-2022

92 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL