Danh sách viên chức phòng Công tác học viên, sinh viên - Y tế

TT Họ và tên Chức danh/chức vụ Ghi chú
1  Vũ Xuân Giang Trưởng phòng  
2  Đào Công Hiếu Phó TP/Trưởng BP QLKNT  
3  Nguyễn Thị Hương Giang Trưởng BP Trạm Y tế BP Trạm Y tế
4  Phạm Phương Ngọc  Chuyên viên BP CTHV,SV
5  Nguyễn Khánh Ly  Chuyên viên BP CTHV,SV
6  Đoàn Minh Sang  Chuyên viên BP CTHV, SV
7  Thái Vân Diệu Linh  Chuyên viên BP CTHV, SV
8  Vũ Thị Lụa  Y sĩ  BP Trạm Y tế
9  Đào Thị Phương Đông  Y sĩ  BP Trạm Y tế
10   Đỗ Quốc Sơn  Nhân viên bảo vệ  HĐ 68
11  Vũ Sỹ Tân  Nhân viên bảo vệ  HĐLĐ không XĐTH
12  Bùi Xuân Bình  Nhân viên bảo vệ HĐLĐ không XĐTH
13  Lê Bá Yên Nhân viên bảo vệ HĐLĐ không XĐTH
14  Đoàn Đức Thuần Nhân viên bảo vệ HĐLĐ không XĐTH
15  Nguyễn Tuấn Ngọc Nhân viên bảo vệ HĐLĐ không XĐTH
16  Nguyễn Thị Mơ Nhân viên vệ sinh HĐLĐ không XĐTH


11-12-2022

61 1 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL