Các quy trình liên quan đến sinh viên

Thông tin chi tiết trong file đính kèm.

Tệp đính kèm:

Quy trình cho sinh viên thôi học ngừng học vào học tiếp mã số QT CTHVSV 09.pdf
Quy trình cấp thực tập bù mã số QT CTHVSV 01.pdf
Quy trình Xét học bổng khuyến khích học tập.pdf
Quy trình xét khen thưởng cho sinh viên mã số QT CTHVSV 07.pdf
Quy trình xét kỷ luật sinh viên mã số QT CTHVSV 08.pdf
Quy trình Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên.pdf
Quy trình nhập học mã số QT CTHVSV 10.pdf
QT.CTHVSV.03 - Quy trình xét miễn, giảm học phí.pdf
QT.CTHVSV.04 - Quy trình xét trợ cấp xã hội.pdf
QT.CTHVSV.05 - Quy trình xét học bổng từ nhà tài trợ.pdf


12-12-2022

209 1 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL