Quyết định trúng thầu gói 1, 2, 3 năm 2013

​Xem file đính kèm

QDtrungthaugoi1,2,3,2013.docQDtrungthaugoi1,2,3,2013.doc

DMTBtrungthaugoi1.TBVienCNDP.2013.website.xlsxDMTBtrungthaugoi1.TBVienCNDP.2013.website.xlsx

DMTBtrungthaugoi2.TBTN.2013.website.xlsxDMTBtrungthaugoi2.TBTN.2013.website.xlsx

DMTBtrungthaugoi3.camera,polycom2013.website.xlsxDMTBtrungthaugoi3.camera,polycom2013.website.xlsx

QĐtrung thauLab ngoai ngu.docQĐtrung thauLab ngoai ngu.doc


04-12-2013

15 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL