Quy trình dự trù, mua sắm, duyệt và cấp phát

​Quy trình dự trù, mua sắm, duyệt và cấp phát vật tư, hóa chất, sinh vật, súc vật, dụng cụ thí nghiệm

​​ QTdutru,muasam,capphatVT,HC,DCTN.2015.docQTdutru,muasam,capphatVT,HC,DCTN.2015.doc


09-03-2017

81 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL