QĐ phê duyệt KQLCNT gói thầu 2 “07 danh mục thiết bị công nghệ thông tin”

​​Danh mục thiết bị văn phòng mua sắm năm 2016

​​ QĐphêduyệtKQLCNTgoi2.07DMTBCNTT2016 (1).docxQĐphêduyệtKQLCNTgoi2.07DMTBCNTT2016 (1).docx


28-11-2016

9 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL