Phê duyệt kết quả LCNT mua 02 thiết bị chuyên ngành Dược

​Xin xem Quyết định số 1438/QĐ-DHN ngày 06/12/2018

​​ 1438 QĐ-DHN Phê duyệt KQLCNT gói mua 2 danh mục TTB chuyên ngành Dược.pdf1438 QĐ-DHN Phê duyệt KQLCNT gói mua 2 danh mục TTB chuyên ngành Dược.pdf


11-04-2019

16 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL