Danh mục trang thiết bị mua sắm năm 2014

​Chi tiết xem file đính kèm

​​ DMTBtrungthaugoi 3 22 DM TBTN.xlsxDMTBtrungthaugoi 3 22 DM TBTN.xlsx

​​ DMTBtrungthaugoiDuan2014.xlsDMTBtrungthaugoiDuan2014.xls

​​ Q-phOduy_tKQ-Tmuaketdu2014.docxQ-phOduy_tKQ-Tmuaketdu2014.docx

​​ Q-phOduy_tKQ-TgoiDA2014.docxQ-phOduy_tKQ-TgoiDA2014.docx

​​ Q-phOduy_tKQ-T2014.docxQ-phOduy_tKQ-T2014.docx

​​ Q-phOduy_tKQ-Tlabngoaingu2014.docxQ-phOduy_tKQ-Tlabngoaingu2014.docx

​​ Phanphoi thiet bi 2014.xlsPhanphoi thiet bi 2014.xls


06-01-2015

16 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL