Công khai KQLCNT gói thầu TB chuyên ngành Dược 2020

​​ 847QĐ-DHN Phê duyệt KQLSNT Gói thầu 1 Thiết bị chuyên ngành Dược của Trường ĐHD HN.pdf847QĐ-DHN Phê duyệt KQLSNT Gói thầu 1 Thiết bị chuyên ngành Dược của Trường ĐHD HN.pdf


05-11-2020

21 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL