Công khai KQLCNT gói thầu "Mua vật tư, hoá chất, DCTN phục vụ đào tạo" năm 2021

​​ 400QĐ-DHN phê duyệt KQLCNTGT 470 danh mục vật tư hóa chất và dụng cụ thí nghiệm.pdf400QĐ-DHN phê duyệt KQLCNTGT 470 danh mục vật tư hóa chất và dụng cụ thí nghiệm.pdf


26-10-2022

25 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL