Công khai KQLCNT gói thầu "Mua thiết bị chuyên ngành dược" năm 2022

​​ 826QĐ-DHN Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Thiết bị chuyên ngành Dược năm 2022 Trường ĐHD Hà Nội.pdf826QĐ-DHN Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Thiết bị chuyên ngành Dược năm 2022 Trường ĐHD Hà Nội.pdf


26-10-2022

26 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL