Bảng tổng hợp chi tiết danh mục thiết bị của đơn vị theo từng đợt dự án "Chương trình phát triển nguồn nhân lực y tế do ADB tài trợ"

​Chi tiết xem file đính kèm.

​​ DMTBADBnguonvayduan.model - hang san xuat(9.2012).xlsDMTBADBnguonvayduan.model - hang san xuat(9.2012).xls


04-01-2013

21 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL