TỔNG HỢP GIẢNG DẠY VÀ NCKH CỦA BỘ MÔN HÓA PHÂN TÍCH VÀ ĐỘC CHẤT 5 NĂM (2017-2022)

Hướng dẫn khóa luận, luận văn, luận án của Bộ môn giai đoạn 2017-2022

TT

Năm học

Số sinh viên làm khóa luận Dược sỹ

Số học viên cao học làm luận văn Thạc sỹ

Số nghiên cứu sinh đã bảo vệ luận án tiến sỹ

1

2017-2018

16

16

1

2

2018-2019

24

10

1

3

2019-2020

11

8

3

4

2020-2021

16

6

2

5

2021-2022

15

5

1

 

Tổng hợp đề tài các cấp do viên chức bộ môn chủ trì hoặc tham gia thực hiện giai đoạn 2017-2022

TT

Năm học

Cấp cơ sở

Cấp Bộ/tương đương

Cấp Nhà nước

Thực hiện

Nghiệm thu

Thực hiện

Nghiệm

thu

Thực hiện

Nghiệm thu

1

2017-2018

1

1

1

 

1

1

2

2018-2019

1

1

1

1

 

1

3

2019-2020

6

6

1

1

1

1

4

2020-2021

4

4

1

1

 2

 

5

2021-2022

2

2

1

0

1

0

 

 

Thống kê số bài báo, tài liệu giảng dạy và chuyên khảo do bộ môn thực hiện giai đoạn 2017-2022

TT

Năm học

Tạp chí trong nước

Tạp chí nước ngoài (ISI)

Tài liệu

 giảng dạy

Tài liệu chuyên khảo

Kỷ yếu tham gia hội nghị khoa học

1

2016-2017

23

-

3

1

1

2

2017-2018

17

1

1

-

3 (trong nước)

3

2018-2019

31

6

2

2

-

4

2019-2020

13

2

1

1

3 (và hướng dẫn 5 sinh viên tham gia)

5

2020-2021

18

5

2

-

1 (trong nước)

6

2021-2022

20

5

1

-

3

 

Tổng số

122

19

10

4

8

 

Các tài liệu được thực hiện giai đoạn 2017-2022

do giảng viên Bộ môn chủ biên hoặc tham gia biên soạn

TT

Tên sách

Loại sách

Nơi xuất bản

Năm xuất bản

1.     

Thực tập Hóa Phân tích

Giáo trình

Đại học Dược Hà Nội

2016

2.     

Human nasal primary cell cultures for peptide delivery studies

Tham khảo

Lab Lambert Academic Publishing

2016

3.     

Ứng dụng phương pháp quang phổ Raman và cận hồng ngoại trong kiệm nghiệm thuốc

Chuyên khảo

Nhà xuất bản giáo dục

2016

4.     

Advances in Titration Techniques

Tham khảo

InTech

2017

5.     

Điện di mao quản - Ứng dụng trong phân tích đồng phân quang học

Tham khảo

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

2017

6.     

Thực hành tốt phòng thí nghiệm (GLP)

Giáo trình

Nhà xuất bản Y học

2018

7.     

Chemometrics – Based Spectroscopy for Pharmaceutical and Biomedical analysis

Tham khảo

Frontiers in Chemistry

2019

8.     

Chemometrics and Data analysis in Chromatography

Tham khảo

InTech Open

2019

9.     

Kiểm nghiệm mỹ phẩm

Giáo trình

Nhà xuất bản Y học

2019

10.  

Môi trường

Giáo trình

Đại học Dược Hà Nội

2019

11.  

Vibrational Spectroscopy Applications in Biomedical, Pharmaceutical and Food Sciences - ISBN: 9780128188279

Tham khảo

Elsevier

2020

12.  

Câu hỏi trắc nghiệm Độc chất

Giáo trình

Nhà xuất bản Y học

2020

13.  

Độc chất học

Giáo trình

Nhà xuất bản Y học

2021

14.  

Tiêu chuẩn hóa chất lượng thuốc

Giáo trình

Nhà xuất bản Y học

2021

15

Ứng dụng sắc ký trong phân tích thuốc

Giáo trình

Nhà xuất bản Y học

2022

 


10-08-2022

122 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL