LÝ LỊCH KHOA HỌC GIẢNG VIÊN KHOA HÓA PHÂN TÍCH VÀ KIỂM NGHIỆM THUỐC

Click tiêu đề để xem chi tiết Lý lịch khoa học của 13 Giảng viên cơ hữu và 1 Giảng viên kiêm nhiệm thuộc Khoa Hóa phân tích và Kiểm nghiệm thuốc

 

TT HỌ VÀ TÊN   LÝ LỊCH KHOA HỌC
1 TS. Trần Nguyên Hà

Xem chi tiết

2 PGS.TS. Vũ Đặng Hoàng    Xem chi tiết
3 PGS.TS. Phạm Thị Thanh Hà    Xem nội dung
4 PGS.TS. Nguyễn Thị Kiều Anh    Xem chi tiết
5 TS. Vũ Ngân Bình    Xem chi tiết
6 TS. Nguyễn Lâm Hồng    Xem chi tiết
7 ThS. Nguyễn Mai Hương     Xem chi tiết
8 TS. Đặng Thị Ngọc Lan    Xem chi tiết
9 ThS. Vũ Tùng Lâm      Xem nội dung
10 ThS. Nguyễn Thị Thùy Linh    Xem chi tiết
11 TS. Phạm Lê Minh    Xem chi tiết
12 ThS. Ngô Minh Thúy    Xem chi tiết
13 TS. Tống Thị Thanh Vượng    Xem chi tiết
14 PGS.TS. Lê Đình Chi    Xem nội dung

 


19-03-2024

37 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL