Danh mục đề tài cấp trường Khoa Dược liệu - DHCT giai đoạn 2017-2022

Danh mục đề tài cấp trường do giảng viên Khoa Dược liệu - Dược học cổ truyền chủ trì giai đoạn 2017-2022

Đề tài cấp trường năm 2017 Danh mục đề tài cấp trường Khoa DL-DHCT 2017
Đề tài cấp trường năm 2018 Danh mục đề tài cấp trường Khoa DL-DHCT 2018
Đề tài cấp trường năm 2019 Danh mục đề tài cấp trường Khoa DL-DHCT 2019
Đề tài cấp trường năm 2020 Danh mục đề tài cấp trường Khoa DL-DHCT 2020
Đề tài cấp trường năm 2021 Danh mục đề tài cấp trường Khoa DL-DHCT 2021

 


05-12-2022

77 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL