Danh mục bài báo đăng trên tạp chí quốc tế Khoa Dược liệu - DHCT giai đoạn 2017-2022

Danh mục các bài báo đăng trên Tạp chí quốc tế của Giảng viên Khoa Dược liệu - Dược học cổ truyền giai đoạn 2017-2022

Bài báo quốc tế năm 2017 Danh muc bài báo quốc tế năm 2017
Bài báo quốc tế năm 2018 Danh mục bài báo quốc tế năm 2018
Bài báo quốc tế năm 2019 Danh mục bài báo quốc tế năm 2019
Bài báo quốc tế năm 2020 Danh mục bài báo quốc tế năm 2020
Bài báo quốc tế năm 2021 Danh mục bài báo quốc tế năm 2021
Bài báo quốc tế năm 2022 Danh mục bài báo quốc tế năm 2022


05-12-2022

77 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL