Quy chế Hợp tác quốc tế của Trường Đại học Dược Hà Nội

Qu​yết định số 346/QĐ-DHN ngày 12 tháng 06 năm 2014 về việc Ban hành Quy chế Hợp tác Quốc tế của Trường Đại học Dược Hà Nội. Các nội dung chi tiết xin xem dưới đây.

​​Quy chế Hợp tác quốc tế 2014 (1).pdfQuy chế Hợp tác quốc tế 2014 (1).pdf


03-03-2016

17 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL