Chương trình tuần lễ sự kiện dự án NUFFIC

Chương trình tuần lễ sự kiện dự án NUFFIC
(04 – 08/06/2012)
Ngày tháng
Hoạt động
Thời gian
Địa điểm
Ghi chú
04/06
Lớp tập huấn khai thác CSDL thông tin thuốc (C2)
14h00 – 17h00
Phòng thực hành BM DLS - HUP
05/06
Lớp tập huấn phân tích ca lâm sàng (C1)
9h00 – 17h00
Phòng thực hành BM DLS - HUP
Thảo luận về thiết lập mạng lưới đào tạo dược sĩ lâm sàng
17h00 – 18h00
Phòng thực hành BM DLS - HUP
Lồng ghép vào cuối buổi học của lớp tập huấn C1
Họp Hội đồng thẩm định CSDL Ca lâm sàng
14h00 – 16h30
Phòng Hội thảo 1
Có giấy mời riêng
Họp Ban Quản lý dự án NPT – VNM – 240 NUFFIC .
16h30 – 18h30
Phòng Hội thảo 1
Chiêu đãi tối 19h00 – 22h00.
06/06
7h30 – 17h00
Hội trường Lê Văn Thiêm
Gala Dinner
18h00 – 21h30
Hội trường Lê Văn Thiêm
07/06
9h00 – 14h00
Hội trường Lê Văn Thiêm
Semina về kinh tế y tế trong điều trị
14h00 – 17h30
Phòng Hội đồng
Giảng viên Hà lan và Thái Lan
08/06
Hội thảo bàn tròn về hợp tác trong nghiên cứu khoa học
8h30 – 12h00
Phòng Hội đồng
Semina về kinh tế y tế trong điều trị
8h30 – 12h00
Phòng Hội thảo 1
Họp Ban quản lý Dự án Hà lan và Việt Nam
14h00 – 17h00
Phòng Hội đồng
Có giấy mời riêng
24/05/2012 - HTQT


14-01-2014

49 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL