Thông báo thay đổi thời gian tổ chức lớp đào tạo liên tục về Dược lâm sàng, chuyên đề "Ứng dụng Y học bằng chứng trong thực hành sử dụng thuốc" ngày 19-22/12/2016

Thôn​g tin chi tiết xem file đính kèm

​​ 614DHN-SĐH Thay đổi thời gian tổ chức lớp học.pdf614DHN-SĐH Thay đổi thời gian tổ chức lớp học.pdf


13-12-2016

9 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL