Thông báo số: 96/TB-CDDHN, ngày 3 tháng 6 năm 2010

Về việc hướng dẫn tổ chức đại hội tổ CĐ và chuẩn bị Đại hội CĐ trường lần thứ XXI.

CÔNG ĐOÀN Y TẾ VIỆT NAM
CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐH DƯỢC HÀ NỘI
Số: 96/TB-CDDHN  
V/v hướng dẫn tổ chức đại hội tổ CĐ
và chuẩn bị Đại hội CĐ trường lần thứ XXI
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
 Hà nội, ngày 3 tháng 6 năm 2010
THÔNG BÁO
Kính gửi: Các đồng chí tổ trưởng công đoàn
Thực hiện kế hoạch Đại hội Công đoàn cơ sở, theo công văn số 07/TC-CĐYT ngày 08 tháng 1 năm 2010 về việc hướng dẫn Đại hội CĐ cơ sở nhiệm kỳ 2010-2012 của CĐY tế Việt Nam, để chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Công đoàn trường đại học Dược Hà Nội khoá XXI nhiệm kỳ 2010 - 2012, BCH CĐ trường Đại học Dược Hà Nội nhiệm kỳ XX xin thông báo về việc tổ chức Đại hội như sau:
1. Về hình thức, thời gian, địa điểm dự kiến của Đại hội Công đoàn trường lần thứ XXI
- Hình thức Đại hội: đại hội đại biểu
- Thời gian dự kiến: cả ngày thứ hai, 28/6/2010
- Địa điểm dự kiến: giảng đường 12
2. Kế hoạch chuẩn bị Đại hội: xem bản Kế hoạch chuẩn bị Đại hội chi tiết gửi kèm
3. Chỉ tiêu phân bổ đại biểu dự Đại hội
Đại biểu chính thức là 159 trong đó:
- Đại biểu đương nhiên:14 người (gồm Bí thư đảng uỷ, Ban gíam hiệu, BCH công đoàn nhiệm kỳ XX)
- Đại biểu do các tổ bầu:145 đại biểu theo danh sách đại biểu do các tổ công đoàn bầu lên theo chỉ tiêu phân bổ như sau:
Tổ CĐ
Sl
Tổ CĐ
Sl
Tổ CĐ
Sl
Tổ CĐ
Sl
1.Bào chế
8
11.GDQPhòng
1
21.Khu nội trú
2
31. Toán tin
3
2.Công nghiệp
7
12.GDTchất
1
22.Mác Lênin
3
32. TC CBộ
5
3.CNTTin
2
13. HCThợp
4
23.Ngoại ngữ
3
33. Thực vật
5
4.CT chính trị
2
14. Hoá Dược
5
24. QL& KTD
6
34. TT DI&ADR
3
5.CTDkhoa
6
15. HHữu cơ
4
25. Quản trị
2
35. Vật lý Hlý
6
6.DHCtruyền
4
16. Hoá sinh
5
26. QLKhọc
2
36. VT&TTB
4
7.Dược liệu
6
17. HĐCVcơ
4
27.Sau đại học
2
37. Vi sinh S. học
4
8.Dược lực
6
18. HPT Đchất
6
28. TC KToán
3
38. Y tế
2
9.Dược LSàng
4
19. HT QTế
2
29. TN TTâm
2
0
10.Đào tạo
6
20.KT&KĐCL
1
30. Thư viện
4
0
4. Hướng dẫn tổ chức đại hội tại các tổ Công đoàn
Các tổ công đoàn tiến hành tổ chức đại hội với các nội dung như sau:
- Nội dung 1:Thảo luận, đóng góp ý kiến cho Báo cáo công tác của BCHCĐ nhiệm kỳ XX và phương hướng nhiệm vụ công tác của BCHCĐ nhiệm kỳ XXI tại Đại hội đại biểu Công đoàn trường lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2010 - 2012.
- Nội dung 2:Bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Công đoàn trường lần thứ XXI theo số lượng được phân bổ (không kể số đại biểu đương nhiên nếu có trong tổ).
- Nội dung 3:Bầu tổ trưởng, tổ phó tổ công đoàn, tổ trưởng tổ nữ công
- Nội dung 4: Lập danh sách giới thiệu nhân sự cho BCHCĐ trường nhiệm kỳ XXI (theo tiêu chuẩn, cơ cấu dự kiến BCHCĐ khoá XXI nhiệm kỳ 2010 - 2012 sẽ có 15 uỷ viên, nên giới thiệu 18 người).
- Nội dung 5: Căn cứ vào nghị quyết của Đảng uỷ về việc chỉ đạo hoàn thiện hồ sơ đề nghị nhà nước phong tặng danh hiệu đơn vị Anh hùng Lao động cho trường đại học Dược Hà Nội, BCHCĐ đề nghị các tổ trong đại hội tiến hành thảo luận và Thông qua nghị quyết của tổ công đoàn về việc đề nghị nhà nước phong tặng danh hiệu đơn vị Anh hùng Lao động cho trường đại học Dược Hà Nội.
5. Các việc cần làm sau Đại hội các tổ công đoàn
Sau Đại hội tổ công đoàn, đề nghị các đồng chí tổ trưởng tổ công đoàn nộp cho BCHCĐ các văn bản sau:
1. Tóm tắt biên bản Đại hội (theo mẫu gửi kèm) báo cáo các vấn đề sau: tổng hợp ý kiến đóng góp cho bản báo cáo công tác CĐ của BCHCĐ nhiệm kỳ XX và phương hướng nhiệm vụ công tác của nhiệm kỳ XXI của tổ công đoàn, danh sách đại biểu đi dự Đại hội công đoàn, danh sách tổ trưởng, tổ phó công đoàn, tổ trưởng nữ công, danh sách giới thiệu nhân sự cho BCHCĐ nhiệm kỳ XXI.
2. Nghị quyết đề nghị nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động cho trường đại học Dược Hà Nội.
 Các văn bản trên nộp về BCHCĐ khoá XX (đồng chí Tuyển, P. Khảo thí & KĐCL, email: nmanhtuyen@gmail.com, điện thoại:439335535, di động: 0973.229.194) trước ngày 16/6/2010.
 Nơi nhận:
 - Như trên;
- Đảng uỷ (để b/cáo);
- Ban giám hiệu (để phối hợp);
- Lưu VPCĐ.
TM/ BCH CÔNG ĐOÀN
Chủ tịch
( Đã ký )
Đinh Thị Thanh Hải

​​ Kế hoạch chuẩn bị Đại hội.docKế hoạch chuẩn bị Đại hội.doc

​​ Tóm tắt biên bản Đại hội tổ Công Đoàn nhiệm kỳ 2010 - 2012.docTóm tắt biên bản Đại hội tổ Công Đoàn nhiệm kỳ 2010 - 2012.doc


07-08-2012

48 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL