Đại hội Công đoàn Trường Đại học Dược Hà Nội lần thứ 21 nhiệm kỳ 2010 - 2013

Ngày 09/08/2010 Chủ tịch Công đoàn Y Tế Việt Nam đã ký Quyết định số 315/QĐ-CĐYT và Quyết định số 316/QĐ-CĐYT về việc công nhận Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy Ban kiểm tra, Chủ nhiệm ủy Ban kiểm tra Công đoàn Trường Đại học Dược Hà Nội.

Danh sách cụ thể như sau:

1.  Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 21
STT
Họ và tên
chức vụ
1
Đinh Thị Thanh Hải
Chủ tịch
2
Phạm Văn Tươi
Phó Chủ tịch
3
Nguyễn Mạnh Tuyển
Phó Chủ tịch
4
Nguyễn Thanh Hải
ủy viên Ban Thường vụ
5
Phạm Thị Thanh Hà
ủy viên Ban Thường vụ
6
Trần Văn Ơn
ủy viên Ban chấp hành
7
Lê Phan Tuấn
ủy viên Ban chấp hành
8
Trần Quang Long
ủy viên Ban chấp hành
9
Lê Xuân Kỳ
ủy viên Ban chấp hành
10
Phạm Thị Hoa
ủy viên Ban chấp hành
11
Phạm Phương Ngọc
ủy viên Ban chấp hành
12
Phạm Mỹ Hạnh
ủy viên Ban chấp hành
13
Phan Tiến Thành
ủy viên Ban chấp hành
14
Nghiêm Thị Hoài Phương
ủy viên Ban chấp hành
15
lê Thị Lan Anh
ủy viên Ban chấp hành
 2.Ủy ban kiểm tra
STT
Họ và tên
chức vụ
1
Trần Văn Ơn
Chủ nhiệm UBKT
2
Phan Tiến Thành
ủy viên UBKT
3
Đào Công Hiếu
ủy viên UBKT

Hình ảnh ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 21


31-07-2012

69 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL