​Chức năng nhiệm vụ BM Vi sinh và sinh học

I. Chức năng
Bộ môn Vi sinh và Sinh học có chức năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo theo chương trình chi tiết đã được phê duyệt các môn học về sinh học, sinh học phân tử, di truyền học, vi sinh vật học, ký sinh trùng học; tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ, tham gia các hoạt động tư vấn trong ngành về các vấn đề có liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của bộ môn. Quản lý viên chức bộ môn, đào tạo bồi dưỡng cán bộ và tham gia giáo dục rèn luyện sinh viên.
II. Nhiệm vụ
1. Hoạt động đào tạo:
* Các môn học được phân công giảng dạy:
- Sinh học, Vi sinh - Ký sinh trùng 1, Vi sinh - Ký sinh trùng 2 cho hệ đào tạo: Đại học chính quy.
- Phân môn Kiểm nghiệm thuốc bằng phương pháp vi sinh cho hệ đào tạo: Đại học chính quy, cao học.
* Nhiệm vụ:
- Xây dựng chương trình chi tiết các môn học, học phần được phân công.
- Biên soạn sách giáo khoa, giáo trình, tài liệu học tập, bài giảng cần thiết có nội dung cập nhật, phù hợp.
- Tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy được giao: phân công giảng dạy thích hợp, đảm bảo chất lượng, tiến độ.
- Hướng dẫn chuyên đề, khóa luận, luận văn, luận án đạt chất lượng, hiệu quả.
- Tích cực cập nhật kiến thức khoa học đưa vào bài giảng và đổi mới phương pháp giảng dạy, dự giờ giảng các giảng viên trẻ.
- Đánh giá kết quả học tập của người học theo đúng quy chế hiện hành: Xây dựng và cập nhật ngân hàng đề thi, xác định phương pháp đánh giá, tổ chức đánh giá, quản lý lưu trữ tốt kết quả học tập.
- Tham gia cùng nhà trường thực hiện công tác giáo dục rèn luyện sinh viên, công tác tuyển sinh, đào tạo sinh viên quốc tế theo yêu cầu của nhà trường.
2. Hoạt động khoa học công nghệ
- Đề xuất, đăng ký, đấu thầu chủ trì đề tài khoa học phù hợp với phương hướng học thuật của bộ môn. Khuyến khích và tạo điều kiện để cán bộ viên chức của bộ môn tham gia thực hiện các đề tài khoa học đã được phê duyệt.
- Tổ chức Hội nghị khoa học của Bộ môn, tham gia báo cáo hội nghị khoa học của trường, trong nước và nước ngoài
- Chủ động phối hợp với các cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học công nghệ, sản xuất kinh doanh, dịch vụ nhằm gắn đào tạo, nghiên cứu khoa học với hoạt động sản xuất và đời sống xã hội theo kế hoạch của nhà trường.
3. Nhiệm vụ khác
- Tham gia xây dung mục tiêu đào tào, phương hướng phát triển của nhà trường, ngành khi có yêu cầu.
- Tham gia các hoạt động đoàn thể, các nhiệm vụ khác khi được giao.
III. Quản lý đơn vị
Giao ban bộ môn hàng tuần, tăng cường quản lý kỷ luật lao động (chấm công đúng), Quản lý đơn vị theo lĩnh vực công việc (giáo vụ, giáo tài, quản lý kỹ thuật viên), phát huy năng lực cá nhân, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
Bộ môn chủ định phát triển bộ môn theo hướng học thuật chính: khoa học sự sống phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân. Quy hoạch lâu dài bộ môn phát triển theo hướng hiện đại và chuyên nghiệp hóa.
Không ngừng đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ của bộ môn, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ viên chức của bộ môn.
Quản lý và khai thác, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị của nhà trường, bộ môn.


30-09-2019

124 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL