Ngành Công nghệ sinh học - Hệ Đại học - Vi sinh thực phẩm

THÔNG TIN TỔNG QUÁT

Tên môn học: Vi sinh thực phẩm

(Food microbiology)

Tên học phần: Vi sinh thực phẩm

(Food microbiology)                      

Bộ môn giảng dạy chính: Vi sinh và Sinh học 

Bộ môn phối hợp: Không

Đào tạo trình độ: Đại học

Ngành học: Công nghệ sinh học                       

Loại học phần (bắt buộc/ tự chọn): Bắt buộc

Số tín chỉ: 2  

Tổng số tiết học (tính theo giờ chuẩn):

Tổng số

Lý thuyết

Bài tập

Thực hành

Seminar

30

24

0

0

6

Các học phần tiên quyết: Vi sinh ký sinh trùng 1, Vi sinh ký sinh trùng 2, Hóa sinh

MÔ TẢ HỌC PHẦN

      Học phần được thiết kế nhằm cung cấp cho sinh viên: Tóm lược lịch sử vi sinh vật học thực phẩm. Một số vi sinh vật quan trọng trong thực phẩm và nguồn gốc của chúng. Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng của vi sinh vật trong thực phẩm. Nội dung chính thứ hai gồm ảnh hưởng của vi sinh vật đến thực phẩm ở cả hai mặt: mặt tích cực gồm các ứng dụng của vi sinh trong thực phẩm (lên men, bảo quản thực phẩm, tăng cường sức khỏe). Ngược lại, các vi sinh vật gây hư hỏng thực phẩm, gây bệnh cũng sẽ được thảo luận trong học phần. Cuối cùng, một số phương pháp kiểm nghiệm vi sinh và kiểm soát chất lượng thực phẩm về mặt vi sinh sẽ được trình bày


08-12-2022

146 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL