Chức năng, nhiệm vụ bộ môn Hóa đại cương - vô cơ

I. Chức năng
Bộ môn Hóa đại cương-Vô cơ có chức năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ đào tạo theo chương trình chi tiết đã được phê duyệt các môn học về Hóa đại cương-Vô cơ, tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ phù hợp với chuyên môn. Tham gia các hoạt động tư vấn trong ngành về các vấn đề có liên quan đến lĩnh vực chuyên môn của bộ môn. Quản lý viên chức bộ môn, đào tạo bồi dưỡng cán bộ và tham gia giáo dục rèn luyện sinh viên.
II. Nhiệm vụ
1. Hoạt động đào tạo:
* Các môn học được phân công giảng dạy:
- Chuyên đề đào tạo sau đại học cho cao học, chuyên khoa I, chuyên khoa II.
- Hóa đại cương - Vô cơ; Chuyên đề tự chọn cho hệ đào tạo: Đại học chính quy, liên thông, văn bằng hai, cao đẳng.
* Nhiệm vụ:
- Xác định học thuật của Bộ môn phù hợp với mục tiêu đào tạo chung của nhà trường.
- Xây dựng chương trình chi tiết các môn học, học phần được phân công.
- Biên soạn sách giáo khoa, giáo trình, tài liệu học tập, tài liệu hướng dẫn thực tập, bài giảng các môn học được phân công.
- Tổ chức thực hiện kế hoạch giảng dạy các môn học do nhà trường giao. Phân công giảng dạy, đảm bảo chất lượng và tiến độ giảng dạy các môn học, học phần được giao.
- Hướng dẫn chuyên đề nghiên cứu khoa học, khoá luận cho sinh viên, luận văn cho học viên cao học, luận án cho nghiên cứu sinh.
- Cập nhật và đổi mới phương pháp giảng dạy. Tổ chức dự giờ giảng của các cán bộ giảng dạy trong Bộ môn.
 - Tổ chức đánh giá kết quả học tập của sinh viên: làm ngân hàng đề thi, làm đề thi hết các học phần và chấm thi các học phần. Xây dựng phương pháp và tổ chức đánh giá phù hợp với đặc thù các môn học Bộ môn được phân công giảng dạy. Lưu trữ kết quả thi và kiểm tra các môn học do Bộ môn phụ trách theo đúng quy chế đào tạo và quy định của nhà trường.
- Tham gia các công tác giáo dục rèn luyện sinh viên, công tác tuyển sinh, đào tạo sinh viên quốc tế theo yêu cầu của nhà trường.
2. Hoạt động khoa học công nghệ:
- Đề xuất, đăng ký, đấu thầu chủ trì các đề tài nghiên cứu khoa học, dự án triển khai sản xuất thử nghiệm phù hợp với lĩnh vực chuyên môn.
- Tổ chức hội nghị khoa học của bộ môn, tham gia báo cáo khoa học tại hội nghị khoa học của trường, trong nước và nước ngoài.
- Tổ chức nghiên cứu ứng dụng nghiên cứu khoa học vào hoạt động sản xuất và đời sống theo kế hoạch của nhà trường.
3. Nhiệm vụ khác:
- Góp phần xây dựng mục tiêu đào tạo, phương hướng phát triển chung của nhà trường, của ngành.
- Tham gia các hoạt động đoàn thể và các nhiệm vụ khác do nhà trường giao.
III. Quản lý đơn vị
Giao ban bộ môn hàng tuần, theo dõi kỷ luật lao động (như chấm công hàng tháng, quản lý giờ lên lớp, giờ thực tập,...), phân công quản lý theo mảng công việc (giáo vụ, giáo tài, quản lý kỹ thuật viên), có kế hoạch phân công giảng dạy cụ thể cho các giảng viên, kỹ thuật viên và theo dõi tiến độ thực hiện.
Xác định phương hướng học thuật, quy hoạch phát triển dài hạn của bộ môn.
Đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ của bộ môn, góp phần chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ viên chức của bộ môn.
Quản lý và khai thác, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất và các trang thiết bị của nhà trường, bộ môn.


14-09-2019

50 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL