Chức năng nhiệm vụ

Chức năng của Trung tâm Thông tin - Thư viện:

            * Tham mưu cho Hiệu trưởng về các mặt hoạt động của Trung tâm Thông tin - Thư viện:

            - Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển, tổ chức và hoạt động thông tin - thư viện nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo, NCKH, giảng dạy, học tập và phục vụ người dùng tin trong và ngoài Trường.

            - Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển, tổ chức và điều phối hệ thống công nghệ thông tin phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu KH của Trường.

            - Xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển, tổ chức và quản lý Tạp chí Nghiên cứu dược và Thông tin thuốc.

            - Truyền thông và quảng bá thương hiệu, hình ảnh của Trường.

Nhiệm vụ của Trung tâm Thông tin - Thư viện

            -  Bổ sung, phát triển nguồn lực thông tin trong và ngoài nước đáp ứng nhu cầu giảng dạy, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Nhà trường; thu nhận các tài liệu do nhà trường xuất bản, các công trình nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu, tài liệu hội thảo, khóa luận, luận văn, luận án, giáo trình, tập bài giảng và các tài liệu khác của Nhà trường, các ấn phẩm tài trợ, biếu tặng, tài liệu trao đổi giữa các thư viện;

            - Tổ chức xử lý, sắp xếp, lưu trữ, bảo quản, quản lý nguồn tài nguyên của thư viện của Trường; xây dựng hệ thống tra cứu thích hợp; thiết lập mạng lưới truy nhập và tìm kiếm thông tin tự động hóa; xây dựng các cơ sở dữ liệu; biên soạn, xuất bản các ấn phẩm thông tin theo quy định của pháp luật;

            - Tổ chức phục vụ, hướng dẫn, tư vấn và cung cấp các sản phẩm dịch vụ thông tin thư viện cho bạn đọc khai thác, tìm kiếm, sử dụng hiệu quả nguồn tài liệu và các sản phẩm dịch vụ thông tin - thư viện theo quy định của pháp luật;

            -  Xây dựng mối quan hệ trực tuyến giữa Trường với các tổ chức, cá nhân có liên quan; công khai, minh bạch thông tin của Trường theo quy định của Bộ Giáo dục - Đào tạo; cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời các thông tin chính thống của Trường trên môi trường mạng qua trang thông tin điện tử của Trường;

            - Tổ chức và quản trị hệ thống công nghệ thông tin phục vụ công tác đào tạo, nghiên cứu KH của Trường;

            - Truyền thông và Quảng bá thương hiệu: tổ chức sự kiện, quản lý các hoạt động liên quan đến website, truyền thông quảng bá hình ảnh của Trường.

* Nhiệm vụ cụ thể:

Tổ chức thực hiện các công việc do Hiệu trưởng phân công.

Về công tác Thư viện:

- Xây dựng quy hoạch, kế hoạch hoạt động dài hạn và ngắn hạn của thư viện; tổ chức điều phối toàn bộ hệ thống thông tin, tư liệu, thư viện trong Nhà trường.

- Bổ sung, phát triển nguồn lực thông tin trong nước và nước ngoài đáp ứng nhu cầu giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Nhà trường; thu nhận các tài liệu do nhà trường xuất bản, các công trình nghiên cứu khoa học đã được nghiệm thu, tài liệu hội thảo, khóa luận, luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ, chương trình đào tạo, giáo trình, tập bài giảng và các dạng tài liệu khác của trường, các ấn phẩm tài trợ, biếu tặng, tài liệu trao đổi giữa các thư viện.

- Tổ chức xử lý, sắp xếp, lưu trữ, bảo quản, quản lý nguồn tài nguyên của thư viện; xây dựng hệ thống tra cứu thích hợp; thiết lập mạng lưới truy cập và tìm kiếm thông tin tự động hóa; xây dựng các cơ sở dữ liệu; biên soạn, xuất bản các ấn phẩm thông tin theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức phục vụ, hướng dẫn cho bạn đọc khai thác, tìm kiếm, sử dụng hiệu quả nguồn tài liệu và các sản phẩm dịch vụ thông tin – thư viện thông qua các hình thức phục vụ của thư viện phù hợp với quy định của pháp luật.

- Nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến và công nghệ thông tin vào công tác thư viện: phát triển thư viện điện tử - thư viện số phù hợp với chiến lược phát triển của Nhà trường.

- Xây dựng, quy hoạch, kế hoạch, tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học cho viên chức để phát triển nguồn nhân lực có chất lượng nhằm nâng cao hiệu quả công tác.

- Đáp ứng các nhu cầu giáo trình bài giảng và những ấn phấm khác phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và công tác quản lý của Nhà trường.

- Phát triển quan hệ trao đổi, hợp tác với các cơ quan, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực thông tin – thư viện trong và ngoài nước; tham gia hoạt động trong Liên hiệp Thư viện các trường đại học, Hội Thư viện Việt Nam, Hội Thông tin – Tư liệu Việt Nam và các hiệp hội thư viện khác trong và ngoài nước.

- Quản lý tốt cơ sở vật chất hiện có, từng bước có kế hoạch nâng cấp, hiện đại hóa thư viện.

- Có trách nhiệm chia sẻ các thông tin của thư viện cho các đơn vị trong Trường.

- Tham gia các hoạt động đoàn thể và các nhiệm vụ khác do Nhà trường giao.

 Hệ thống công nghệ thông tin

- Quản trị Trang thông tin điện tử của Trường (website) dưới sự chỉ đạo của Ban biên tập: Quản lý tài khoản, Phân quyền người dùng, Cập nhật bổ sung các mục lục, trường thông tin theo yêu cầu của Ban biên tập.

- Tổ chức xây dựng, nâng cấp và phát triển hệ thống website và các ứng dụng trên website của Trường Đại học Dược Hà Nội.

- Tổ chức quản lý, vận hành, cải tiến, viết mới, phát triển hệ thống  phần mềm ứng dụng; quản trị hệ thống  máy chủ, hệ thống mạng, quản lý đào tạo trực tuyến, quản lý hoạt động của phòng máy.

Hoạt động truyền thông

- Đầu mối tổ chức các hoạt động truyền thông nội bộ và truyền thông đối ngoại;

- Đầu mối tổ chức xuất bản các ấn phẩm truyền thông của Trường gồm: phim tài liệu, clip, video...;

- Đầu mối tổ chức họp báo; liên hệ mời các cơ quan báo chí, truyền thông tham dự và đưa tin về hoạt động của Trường; tiếp nhận yêu cầu của phóng viên báo chí đến làm việc với Trường...;

- Đầu mối tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ truyền thông cho cán bộ, sinh viên Trường;

Quyền hạn

  Tổ chức tư vấn, thực hiện và phối hợp thực hiện các hoạt động thông tin thư viện, tư vấn chuyên môn và các hoạt động khác theo khuôn khổ quy định của pháp luật, của cơ quan quản lý nhà nước và Trường Đại học Dược Hà Nội.


23-11-2022

384 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL