NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH RÈN LUYỆN ĐOÀN VIÊN TRONG THỜI KỲ MỚI

Căn cứ vào tiêu chí người đoàn viên trong thời kỳ mới đã được Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VIII xác định : “Người đoàn viên của thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước là người công dân tốt, người bạn tốt của thanh niên, có uy tín trong mỗi tập thể thanh niên và ở trong cộng đồng dân cư”, căn cứ Kết luận của Hội nghị Ban thường vụ Trung ương Đoàn lần thứ 4 ( khoá VIII), nội dung chương trình rèn luyện đoàn viên cần được coi trọng rèn luyện cả về nhận thức và rèn luyện về hành động, chú trọng bồi dưỡng năng lực nhận thức, khả năng tổ chức, vận động và thuyết phục của đoàn viên trong các hoạt động xã hội và hoạt động thanh niên.
1. Rèn luyện về nhận thức: Thông qua triển khai thực hiện chương trình rèn luyện đoàn viên, sự hướng dẫn, trợ giúp của tổ chức Đoàn, mỗi đoàn viên phát huy cao nhất khả năng tự rèn luyện để có bản lĩnh chính trị vững vàng, có kiến thức cơ bản, nội dung rèn luyện về nhận thức bao gồm:
1.1. Lý luận chính trị và lịch sử, truyền thống - Học tập 6 bài lý luận chính trị do Trung ương Đoàn ban hành - Học tập và nắm vững vàng lịch sử, truyền thống của dân tộc Việt Nam, truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng Sản Việt Nam, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, và lịch sử, truyền thống của địa phương, đơn vị.
1.2. Tư tưởng Hồ Chí Minh: Học tập, tìm hiểu để nắm vững tiểu sử, đạo đức cách mạng và phong cách Hồ Chí Minh, học tập tư tưởng Hồ Chí Minh, trong đó nội dung trọng tâm là bốn chuyên đề : Tư tưởng Hồ Chí Minh về Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại. Tư tưởng Hồ Chí Minh về sức mạnh của nhân dân, của khối đại đoàn kết dân tộc. Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư. Tư tưởng Hồ Chí Minh về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau.
1.3. Những hiểu biết cơ bản về Đảng Cộng Sản Việt Nam và chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh: Mục đích, nền tảng tư tưởng, nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng Cộng Sản Việt Nam, nhiệm vụ, tiêu chuẩn đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam. Đường lối và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội ở Việt Nam. Các văn bản, nghị quyết của Đảng, nội dung nhiệm vụ Đoàn tham gia xây dựng Đảng.
1.4. Những hiểu biết cơ bản về tổ chức Đoàn, Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh Viên Việt Nam và Đoàn TNTP Hồ Chí Minh. - Mục tiêu, lý tưởng của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong hệ thống chính trị. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động, hệ thống tổ chức của Đoàn. Nhiệm vụ, quyền của đoàn viên, tiêu chí phân loại đoàn viên. Khen thưởng và kỷ luật đoàn viên. - Vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, nguyên tắc tổ chức và hoạt động, hệ thống tổ chức của Hội LHTN Việt Nam, Hội Sinh Viên Việt Nam và Đội TNTP Hồ Chí Minh. - Những phong trào lớn của Đoàn, Hội hiện nay.
1.5. Những hiểu biết cơ bản về hiến pháp, pháp luật: - Những vấn đề cơ bản về tổ chức bộ máy Nhà nước Cộng Hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quyền và nghĩa vụ cơ bản công dân Việt Nam. - Những điều luật cơ bản có liên quan trực tiếp đến thanh niên trong các bộ luật: Dân sự, Hình sự, Lao động, Hôn nhân và gia đình, Nghĩa vụ quân sự, An toàn giao thông, bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em…Một số trình tự thủ tục pháp lý để bảo vệ các quyền lợi, lợi ích hợp pháp của công dân.
1.6. Rèn luyện đạo đức, lốí sống: - Rèn luyện đạo đức cách mạng: Xây dựng lối sống nếp sống văn minh trong lao động sản xuất, công tác, học tập, sinh hoạt, giao tiếp, ứng xử, quan hệ xã hội, tình bạn, tình yêu…. - Những nội dung rèn luyện về nhận thức cần được chuyển hoá thành hành động, qua đó giúp đỡ đoàn viên tu dưỡng đạo đức, tác phong, phát huy tính tích cực chính trị - xã hội trong các hoạt động vì cuộc sống cộng đồng.
2. Rèn luyện về hành động: Cụ thể hoá và thực hiện có hiệu quả quy định: “Mỗi đoàn viên có ít nhất một việc làm thiết thực cho Đoàn, gắn hoạt động của mình với hoạt động của tập thể thanh niên nơi sinh sống hoặc công tác, phụ trách ít nhất một thiếu nhi hoặc giúp đỡ một thanh niên ở địa bàn dân cư. Mỗi cơ sở Đoàn, chi đoàn có ít nhất một công trình, phần việc thanh niên”. Rèn luyện về hành động bao gồm những việc làm cu thể, thiết thực, phù hợp khả năng, trình độ, nghiệp vụ của từng đoàn viên, giúp đoàn viên tự rèn luyện, nâng cao năng lực làm chủ bản thân trong học tập, sinh hoạt, công tác và hoạt động xã hội, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đoàn viên. Quá trình triển khai thực hiện rèn luyện về hành động cần chú ý tạo điều kiện để đoàn viên tình nguyện, hoạt động xã hội, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đoàn viên và công tác xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn, chăm sóc giáo dục thiếu niên, nhi đồng… Rèn luyện về hành động cần tập trung thực hiện 5 nội dung chủ yếu sau đây:
2.1. Công tác chuyên môn, nhiệm vụ được giao Thực hiện sáng tạo các nội dung, các cuộc vận động, các phong trào theo tinh thần Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VIII (hiện nay là Đại hội nhiệm kỳ XI) và các chương trình hành động, các kế hoạch công tác của BCH Đoàn các cấp để góp phần làm tốt hơn công tác chuyên môn, nhiệm vụ của người đoàn viên ở địa phương, đơn vị, cụ thể như sau: - Đối với thanh niên nông thôn: + Có những việc làm cụ thể gắn với phong trào “Thanh niên sản xuất kinh tế giỏi”, với các chương trình dự án về xoá đói giảm nghèo, nước sạch vệ sinh môi trường, ứng dụng và chuyển giao tiến bộ KHKT… góp phần xây dựng quỹ “giúp nhau phát triển kinh tế gia đình” + Tham gia các công trình thanh niên xây dựng cơ sở hạ tầng, thuỷ lợi nội đồng, sửa chữa nâng cấp cầu, cống, đường làng, ngõ xóm… - Đối với thanh niên thành phố: + Có những việc làm cụ thể nhằm hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau phát triển sản xuất, tạo việc làm và thu nhập chính đáng. Tham gia quản lý, xây dựng đô thị văn minh, an toàn, sạch đẹp và hiện đại. Giữ gìn trật tự An toàn giao thông, làm nòng cốt trong hành động “Đường phố thanh niên tự quản”. - Đối với thanh niên trường học: + Đăng ký thi đua học tập, nghiên cứu khoa học, đi đầu xây dựng xã hội học tập. Tham gia xây dựng các CLB học thuật theo chuyên ngành, hình thành các tổ, nhóm giúp nhau trong học tập, nghiên cứu khoa học, phát triển tài năng… + Đăng ký thực hiện các nội quy, quy chế của nhà trường, tham gia phòng chống tệ nạn xã hội ma tuý học đường, chống các biểu hiện tiêu cực trong học tập, thi cử, xây dựng môi trường sư phạm… + Tham gia các đội hình thanh niên tình nguyện, trí thức trẻ tình nguyện phát triển nông thôn, miền núi. Tích cực tham gia chuyển giao và ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật cho thanh niên nông thôn và đồng bào vùng sâu, vùng xa. - Đối với thanh niên công nhân viên chức: + Đăng ký những việc làm cụ thể gắn liền với phong trào học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề, tiếp cận với KHKT hiện đại. Phong trào CKT, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, phong trào sáng tạo trẻ, thực hiện cải cách hành chính và quy chế dân chủ ở cơ sở. + Thực hiện văn hoá doanh nghiệp: Xây dựng phong trào công nghiệp như năng động trong sản xuất, kinh doanh và phục vụ, văn minh nơi làm việc, thực hành tiết kiệm. - Đối với thanh niên lực lượng vũ trang: + Tập trung vào việc đăng ký tham gia thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động như : “Giành ba đỉnh cao quyết thắng” và “Thanh niên quân đội mẫu mực xây dựng chính quy” trong thanh niên Quân đội. “Hai thi đua, hai tình nguyện thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” trong thanh niên Công an để hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Đặc biêt chú trọng hướng cho đoàn viên đăng ký thực hiện các hoạt động kết nghĩa, hoạt động xã hội, tình nguyện tăng cường cho lực lượng trực tiếp chiến đầu, phát triển, sâu rộng phong trào đoàn kết ba lực lượng góp phần xây dựng củng cố tổ chức Đoàn, Hội ở các địa bàn trọng yếu, dân tộc tôn giáo.
2.2. Công tác xã hội: Thực hiện các nội dung của phong trào thanh niên tình nguyện, tích cực tham gia các đội thanh niên tình nguyện, các hoạt động vì cuộc sống cộng đồng, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, thực hiện nếp sống, lối sống văn hoá trên địa bàn cư trú. Chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật và các quy định của địa phương. Tham gia các hoạt động bảo vệ an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội, phòng chống các tệ nạn xã hội. Tích cực hưởng ứng “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá trên địa bàn dân cư”.
2.3. Kỹ năng công tác thanh niên: Rèn luyện kỹ năng trong các hoạt động xã hội, hoạt động tập thể, trong giao tiếp, ứng xử, trong múa, hát và tổ chức trò chơi.
2.4. Công tác xây dựng, củng cố cơ sở Đoàn, Hội, Phụ trách Đội và tham gia xây dựng Đảng: Tích cực tham gia các hoạt động của Đoàn, tham gia sinh hoạt Đoàn trên địa bàn nơi cư trú, làm tốt công tác quần chúng, giúp đỡ thanh niên và đội viên xây dựng và tham gia hoạt động trong các tổ, nhóm, CLB thanh niên, Chi hội Hội LHTN, Hội sinh viên…; tham gia công tác chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng trong và ngoài nhà trường theo phương châm “Mỗi đoàn viên có ít nhất một việc làm thiết thực cho thiếu nhi.” Đóng góp ý kiến cho cán bộ, đảng viên và công tác lãnh đạo của cấp uỷ Đảng nơi sinh hoạt, học tập, lao động và công tác. Đăng ký rèn luyện phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam.
2.5. Tự rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức văn hoá – xã hội và sức khoẻ: Từng đoàn viên căn cứ và khả năng, nhu cầu của bản thân, đăng ký tự học tập, rèn luyện nâng cao kiến thức, hiểu biết về văn hoá – xã hội, chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học…; đăng ký rèn luyện thường xuyên ít nhất một môn thể thao. Tích cực tham gia và các hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ, văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao.


28-09-2020

474 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL