Kiểm tra, nhắc nhở thực hiện Phong trào tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu 90 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”

Căn cứ Kế hoạch số 328-KH/TWĐTN-BTG ngày 10/11/2020 của Trung Ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh”; Căn cứ công văn số 3205-CV/TĐTN-BTG ngày 4/12/2020 của Thành Đoàn Hà Nội về việc triển khai cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” và các thông tin cụ thể của cuộc thi đã được thông báo tới các chi đoàn yêu cầu 100% sinh viên tham gia.

Đoàn Thanh niên yêu cầu các chi báo cáo kết quản thi Tuần 4 trước 23h59 Chủ Nhật (10/01):
Báo cáo tại: https://tinyurl.com/bcthionline


Đề nghị lớp trưởng sắp xếp và đôn đốc các sinh viên trong lớp thực hiện đúng quy định nhà trường.​


04-10-2021

17 0 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL