Đoàn Thanh niên tham mưu với lãnh đạo Nhà trường thực hiện hiệu quả Quyết định số 13/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ngày 06 tháng 02 năm 2013, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 13/2013/QĐ-TTg: Về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong các cơ sở giáo dục và cơ sở dạy nghề.

 

Quyết định này quy định về chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam (sau đây gọi chung là cán bộ Đoàn, Hội) trong các cơ sở giáo dục và cơ sở dạy nghề, bao gồm: các đại học, học viện, các trường đại học, cao đẳng, cao đẳng nghề, trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề, dự bị đại học, trung học phổ thông, phổ thông dân tộc nội trú và trung tâm giáo dục thường xuyên thuộc tất cả các loại hình trường trong hệ thống giáo dục quốc dân được quy định tại Luật Giáo dục và Luật Dạy nghề.

Để đảm bảo quyền lợi và nhiệm vụ của các cán bộ Đoàn, Đoàn Thanh niên Trường Đại học Dược Hà Nội đã triển khai tham mưu với lãnh đạo Nhà trường các biện pháp, mô hình rèn luyện, học tập và làm việc với các cán bộ Đoàn nhằm đảm bảo chất lượng và số lượng công việc của cán bộ Đoàn theo đúng tiêu chí đề ra của Quyết định. 

 

Cần phải có kế hoạch hoạt động và sự giám sát rõ ràng để đảm bảo các cán bộ Đoàn hoạt động đúng và đủ thời gian theo từng vị trí. Ngoài ra, cần phải có các hoạt động hỗ trợ, khen thưởng, tuyên dương cho những cá nhân có thành tích xuất sắc.

 


23-03-2024

96 1 | A- A A+ | SHARE_ON_FACE_BOOK_LABEL